В хармония с природата

Проекти

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОПОЖАРЕНИ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ В РАЙОНА НА ТП „ДГС КРЕСНА“ И ТП „ДГС СИМИТЛИ“ ПРИ ЮЗДП ДП, ГР. БЛАГОЕВГРАД“Проект № BG16M1OP002-3.035-0001 „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събитияКлиматично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна ЕвропаПремахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна БългарияПодпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зониВъзстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България