В хармония с природата

Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Проект на „Югозападно държавно предприятие” ДП  към ДФ „Земеделие ” в изпълнението на под мярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”  от програмата за развитие на селските райони.