В хармония с природата

Югозападно държавно предприятие

Югозападното държавно предприятие ДП (ЮЗДП) е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49- 210 от 04.06.2011 г. на министъра на земеделието и храните.

Предприятието стопанисва горски територии, попадащи в границите на осем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска област. Общата им площ е 967 790 ха, от които 670 357 ха са държавните горски територии (69%). 

ЮЗДП се състои от централно управление и 38 териториални поделения – 6 държавни ловни стопанства и 32 държавни горски стопанства. Всички те са част от горската служба в България, която има над 140-годишна история и традиции в грижата за българската гора.

Основните задачи на предприятието, насочени към устойчиво стопанисване, поддържане на разнообразието на екосистемите, опазване на биологичното разнообразие и горските ресурси в горите – държавна собственост, включват:

  • изпълнение на горско и ловностопанските планове, както и поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии – държавна собственост
  • дейности по защита и опазване на горските територии и противоерозионни мероприятия в държавните гори
  • проектиране и строителство в горите и земите в горските територии – държавна собственост
  • създаване на нови гори върху земеделски територии
  • предоставяне и извършване на обществени услуги
  • други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор

Водеща стопанска дейност е дърводобивът, който осигурява дърва за огрев за местното население и суровина за дървопреработвателната промишленост. Общият обем на добиваната дървесина е над 1 милион куб.м годишно.

Все по-голямо внимание се отделя и на екосистемните ползи, които предоставят горите, като например снабдяването с питейна вода, пречистването на въздуха, опазването на биоразнообразието и осигуряването на условия за туризъм и отдих.

гр. Благоевград 2700
ул. „Зора“ №18
тел.: 073/884 203
swdp@abv.bg
www.uzdp.bg

ЮЗДП ДП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

БАНКОВА СМЕТКА: BG14BPBI79221020059701,

BIC: BPBIBGSF

БАНКОВА СМЕТКА: ОББ BG26UBBS88881000570352 ,

BIC: UBBSBGSF

Галерия