В хармония с природата

Информация

Създаването на фонд „Инвестиции в горите” има изключително положителен ефект за успешното изпълнение на актуалните задачи пред предприятието. За десетгодишния период от съществуването си ЮЗДП финализира редица инвестиционни проекти, голяма част от които са с изцяло обществена полза. Изградени и ремонтирани са 21 броя стабилизирани трайни горски пътища - трета и четвърта степен, с обща дължина 146,5 км в 17 териториални поделения. Изградени и ремонтирани са 11 стомано-бетонови мостове и плочести водостоци. ЮЗДП е водещо с последователната си политика за възстановяване на строени преди 40-50 години едроразмерни технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията в поройни водосбори. Със средства от фонд „Инвестиции в горите” е извършен основен ремонт на 9 баража в териториалните поделения в Благоевград, Петрич и Рилски манастир, които защитават от наводнения, свлачища и ерозия. Предстои и строителство на нов бараж в землището на с. Долна Рибница, община Петрич, както и в с. Ноевци, община Брезник.

Реновирани са 31 административни сгради, ловната база на „ДЛС Осогово”, 20 горски домове, пунктове, почивни бази и др. сграден фонд. Обновени са също 25 производствени бази и съоръжения, с което са предотвратени течове по покриви, изпълнени са санирания за намаляване на разходите за отопление, охлаждане и пр. Подменени са водопроводни, отоплителни, електроинсталации, текущи ремонти и пр., с което са подобрени многократно условията и производителността на труд на служителите. През 2019 и 2020 г. по "Проект за подобряване условията на труд в административни сгради на "Югозападно държавно предприятие" ДП и Държавни горски стопанства - Териториални поделения" се извършиха ремонтни дейности в административните сгради на Централно управление на ЮЗДП и териториалните поделения в Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич и Елин Пелин.

Ежегодно се възлага изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване на сградния фонд в изпълнение на регламентираните със Закона за устройство на територията, Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове разпоредби.

За осъществяване на административната и производствена дейност, горско-стопанските и ловно-стопанските мероприятия и осигуряване на охраната и опазването на горските територии и дивеча, поддържането на горските пътища, както и своевременна намеса при бедствени ситуации, през периода 2011 – 2020 г. са закупени 286 високопроходими и леки автомобили, автобус и многоместни бусове, 2 булдозера и 13 комбинирани багери. Доставена е модерна автоматизирана линия за контейнерно производство на фиданки, специализирани товарни автомобили за транспорт на дървесина, оборудване за гасене на горски пожари, машина за изваждане на едроразмерни фиданки, трактори, цепачни машини, специализирано тежкотоварно ремарке, прикачен инвентар за трактори и багери и много други видове техника, за да се увеличи производителността и да се подпомогне въвеждането на иновативни методи за осъществяване на дейността на предприятието. Завършен и оборудван по всички европейски изисквания е и цехът за преработка на дивечово месо в „ДЛС Витошко-Студена”, който предлага на пазара месни заготовки и разфасовки от различни видове едър дивеч.

През 2020 г. приключи успешно процесът на горска сертификация по международния стандарт FSC® на всички държавни горски територии в обхвата на ЮЗДП с обща площ от близо 678 000 хектара. Сертификатът по FSC е гаранция за прилагане на най-строгите международни изисквания за природосъобразно стопанисване на горите и е в отговор на засиления обществен интерес, както и на повишеното търсене на продукти от сертифицирана дървесина на българския и международния пазар. А година по-рано ЮЗДП първо сред 6-те държавни предприятия в страната получи сертификат за съответствие с международния стандарт за качество ISO 9001:2015. Обхватът на сертификата е: „Устойчиво управление на горските територии и дивеча и предлагане на свързани с това стоки и услуги, регламентирани в закона”. Това стана възможно след едногодишна усилена работа на ръководството и всички служители по внедряване на система за управление на качеството, съобразена с изискванията на стандарта.

В първата кампания на МЗХГ през 2016 г. за закупуване на малки частни поземлени имоти в горски територии ЮЗДП закупи 28 имота с обща площ 242 дка. През 2020 г. в рамките на предвидения финансов ресурс във втората подобна кампания броят на закупените частни имоти е 94 с обща площ от близо 400 дка.

За текущата 2021 г. със средства от фонд „Инвестиции в горите” е предвидено  довършването и възлагането на нови основни ремонти на 4 броя трайни горски пътища с обща дължина 13 км, както и основен ремонт на 1 стомано-бетонов мост. Предвидено е закупуване на 28 броя нови и употребявани високопроходими и транспортни автомобили, както и на 15 броя специализирана техника – трактори с прикачен инвентар за нуждите на горските разсадници, цепачна машина, косачка, балопреса и специализиран дърводобивен комбайн. Ще бъдат извършени текущи и основни ремонти на сграден фонд, съоръжения електропроводи, производствени, туристически и ловни бази и пр.

Галерия