В хармония с природата

Проект № BG16M1OP002-3.035-0001 „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“

         ​                                                                  

Проектът се изпълнява от Югозападно Държавно Предприятие ДП с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта е сключен на 08.12.2022 г. а срокът за приключване изпълнението на проектните дейности е 31.12.2023 г.

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

  • Ремонт и преустройство на сграда, доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско-дървесни видове с голям капацитет - в горска семедобивна база гр. Разлог;
  • Изграждане на инфраструктура, доставка и монтаж на автоматизирано оборудване за разсадниково производство - в горски разсадник „Край града“ - гр. Гоце Делчев ще бъде изградена втората в България инсталация за производство на контейнерни фиданки с капацитет от над 1.5 милион фиданки годишно. Първата подобна инсталация е успешно изградена от ЮЗДП ДП в горски разсадник – с. Локорско, София.
  • Доставка на техника за производство на фиданки, почвоподготовка и залесяване - специализирани трактори с прикачен инвентар, мини-багер с горски мулчер, моторни свредели и храсторези;
  • Събиране и обработка на семена за производство на фиданки – ще бъдат събрани над 8,500 кг семена от 12 горско-дървесни вида;
  • Производство на фиданки – ще бъдат отгледани повече от 2.2 милиона фиданки за планираното залесяване по проекта в горски разсадници на ЮЗДП ДП;
  • Почистване, почвоподготовка, залесяване и грижи за създадените млади гори – предвижда се засаждане над 2.2 милиона нови дръвчета върху обща площ от 330.5 ха, попадащи в 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000;
  • Подпомагане на естественото възобновяване в площи от 5 типа горски природни местообитания – чрез дейности по подобряване структурата на почвата, премахване на инвазивна и конкурентна растителност и засяване на семена върху площ от 295.8 ха в 8 Натура 2000 зони;
  • Подобряване структурата на площи от 9 типа горски природни местообитания – чрез прилагане на отгледни мероприятия върху 605.2 ха в 9 Натура 2000 зони;
  • Провеждане на информационно-обучителна кампания и организиране на акции по залесяване с доброволци.

Общата стойност на договора за финансиране по проекта е 12, 460,922,46 лв. осигурени от ОПОС 2014-2020 в рамките на процедура BG16M1OP002-3.035 “Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква както подобряване на природозащитно състояние и свързаността на целевите горските природни местообитания, така и повишаване капацитета на ЮЗДП ДП за производство на фиданки, залесяване и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики, което ще гарантира устойчивост на постигнатите резултати и възможност за тяхното мултиплициране в бъдеще.

БЛАНКА