В хармония с природата

Информация

Гората е възобновим природен ресурс, който предлага множество блага и услуги и изпълнява незаменими средообразуващи, водоохранни и защитни функции.

Лесовъдските дейности, свързани с ползването на дървесина, са насочени към формиране и поддържане на жизнени и многофункционални горски екосистеми, увеличаване на продуктивността на горите и подобряване на тяхната устойчивост към болести, вредители и природни бедствия.

Горите в предприятието се стопанисват по начин, който позволява възобновяването им по естествен и природосъобразен път.

Залесителните дейности се извършват предимно на голи, невъзобновени по естествен начин площи и след провеждане на санитарна сеч в гори, пострадали от пожари, ветровали, снеголоми, болести и вредители.

Годишно се залесяват около 1,5 милиона фиданки на площ от средно 3000 декара.

За производството на необходимия посадъчен материал предприятието разполага с 53 горски разсадника.

От 2019 г. в горския разсадник край софийското село Локорско заработи първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки с капацитет 1,5 млн. фиданки годишно, както и оранжерия и две площадки за отглеждане на фиданките с автоматизирано поливане.

Тази технология гарантира почти пълна кълняемост на посадените семена и над 97% прихващане при засаждане.

Допълнително предимство при контейнерното производство е, че залесяването отнема само година, докато при фиданките с гол корен са необходими от 2 до 4 години за отглеждането на една млада гора.

Модерното съоръжение е доставено с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на ЕК по проект: „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000“ в България“ – LIFE16/NAT/BG/00081, който се реализира съвместно от Югозападното държавно предприятие и Горска семеконтролна станция – София.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние и увеличаване на покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви зони по „Натура 2000“ на територията на ЮЗДП: Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина, Скрино.

В тази връзка е изготвен и експертен анализ, който показва, че от общо увредените държавни гори в България, попадащи в „Натура 2000“, повече от половината са на територията на ЮЗДП. За възстановяването им предприятието разработи нов проект, който предвижда залесяване на 275 ха увредени гори в „Натура 2000“.

Очаква се да бъде създаден модел за възстановяване на засегнати от природни нарушения гори, като се отчитат промените в климата и оптималният бъдещ дървесен състав, както и да бъде изграден капацитет за подпомагане на недържавни собственици на увредени гори.

Едни от най-новите мерки за модернизация и повишаване на прозрачността в управлението на горите в ЮЗДП включват въвеждането на системата за електронна продажба на дървесина (https://sale.uslugi.io/uzdp) и интерактивната карта на горите в обхвата на предприятието (http://gori.uzdp.bg). 

Галерия