В хармония с природата

Информация

Основните предизвикателства пред опазването на горите на територията на ЮЗДП са бракониерството, горските пожари, съхненето на иглолистните гори и негативните въздействия на климатичните промени. 

За защита на горите от пожари ежегодно се поддържат 275 км минерализовани ивици.

На разположение са 32 високопроходими автомобила за гасене на пожари и специален дрон за наблюдение и ранно откриване на огън в горските територии.

От 2019 г. ЮЗДП разполага и със собствена единна мрежа за осъществяване на постоянна радиовръзка.

Чрез нея се осигурява възможност за комуникация и своевременна реакция от страна на горските служители при сигнали за пожари, нарушения и различни аварийни ситуации.

Повредите, причинени от вятър, сняг, насекоми и различни болести засягат годишно немалка част от горите в предприятието.

Негативно въздействие оказват и климатичните промени и свързаното с тях засушаване.

Особено чувствителни към природните нарушения са иглолистните култури, създадени през ХХ век върху ерозирали терени.

С цел повишаване на устойчивостта на горите на територията на ЮЗДП горскостопанските дейности приоритетно включват поддържане на смесен видов състав и разновъзрастова структура на горите, както и толериране на местните дървесни видове. 

Галерия