В хармония с природата

Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа

LIFE19 CCA/SK/001276 с акроним „CLIMAFORCEELIFE“ е проект на Световният фонд за дивата природа (WWF) в партньорство с ЮЗДП.

Чешкият университет в Прага за природни науки, Словашкото държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци, финансиран по програма LIFE на ЕК за адаптация към климатичните промени и е с период на реализация 2020-2027 г.