В хармония с природата

Информация

Горските територии в ЮЗДП имат ключово значение за опазване на дивата природа. Около 8% от тях представляват защитени територии, като с най-голяма площ са трите природни парка „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“ (общо 65 709 ха).

Защитените местности са 88 (общо 7140 ха), а природните забележителности – 54 (общо 2243 ха).

Горските територии на предприятието граничат и с управляваните от МОСВ три национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и с 41 резервата.

Над 50% от територията на ЮЗДП попада в защитени зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха.

Със заповед на министъра на земеделието и храните 3% от държавните гори, попадащи в защитени зони от „Натура 2000“, са определени като „гори във фаза на старост“ (обща площ 20 743 ха).

Най-често това са труднодостъпни гори във вододайни зони или защитени територии.

През 2018 г. във връзка с горската сертификация по FSC делът на държавните гори, които са определени за опазване на гори във фаза на старост и представителни образци на естествени горски екосистеми, достига 71 544 ха (10,4%).

Във фокуса на професионалните грижи на горските и ловни стопани са не само стопанските дейности, но и опазването на биологичното разнообразие.

Горскостопанските дейности се ограничават през брачния период на редки видове птици, като кълвачите и совите, както и в местообитанията на редки видове растения и периферните зони около бърлоги на едри хищници и гнезда на грабливи птици.

Галерия