В хармония с природата

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОПОЖАРЕНИ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ В РАЙОНА НА ТП „ДГС КРЕСНА“ И ТП „ДГС СИМИТЛИ“ ПРИ ЮЗДП ДП, ГР. БЛАГОЕВГРАД“

        

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

 

Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

    АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-8.002-0003-C03

 

ПРОЕКТ:

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОПОЖАРЕНИ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ В РАЙОНА НА ТП „ДГС КРЕСНА“ И ТП „ДГС СИМИТЛИ“ ПРИ ЮЗДП ДП, ГР. БЛАГОЕВГРАД“

ГЛАВНА ЦЕЛ:

        Възстановяване на 3552 декара горски територии пострадали от пожар. Предвидените дейности в засегнатите площи са свързани с почистване, почвоподготовка, закупуване на залесителен материал и неговото съхранение и засаждане съгласно технологични планове.

БЕНЕФИЦИЕНТ/ПОЛЗВАТЕЛ:        

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 714 722.33 ЛВ.                           НАЧАЛО: 17.03.2020 Г.

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО   ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП    

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:   1 457 513.97 ЛВ.                           КРАЙ: 17.03.2023 Г.            НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ:     257 208.36 ЛВ.