В хармония с природата

Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България

LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB е проект на „Североизточното държавно предприятие“ ДП - гр. Шумен в партньорство с ЮЗДП и WWF България, финансиран от Програма LIFE Nature 2019 на ЕК и е с период на реализация 2020-2024 г.