В хармония с природата

Служители


инж. Дамян Дамянов
Директор
Електронна поща: swdp@abv.bg


инж.Димитър Димитров
Зам. директор


Кирилка Караиванова
Главен счетоводител
 

инж.Василий Маринковски

Началник отдел „ОПЗГТ и  ПД ”

инж. Вера Станишева

Началник отдел „Възобновяване на горите ”

инж. Антоанета Дивилска

Началник-отдел "Стопанисване на горски територии - държавна собственост".

инж. Стоян Момов
Главен експерт „Инвентаризация на горски територии - държавна собственост”

инж. Ангел Беличенов
Главен експерт "Стопанисване на горски територии държавна собственост”

инж. Румяна Янев
Главен експерт „Стопанисване на горски територии –държавна собсвеност”

инж. Юлий Сираков
Главен експерт „Опазване на горските територии”

инж.Димитър Иванов
Главен експерт „Инвестиции и капиталови разходи“

инж. Данко Поляков
Главен експерт „Лов и опазване горски територии“

инж. Гинка Димитрова
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж. Никола Янев
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж.Анелия Иванова
Главен експерт „Инвентаризация на горските територии - държавна собственост”
.
инж. Бистра Костова
Старши експерт „Европейска интеграция“

Емилия Иванова
Старши експерт „Странични ползвания”
.
инж. Роси Хаджиева
Старши експерт „Възобновяване на горите“

Снежана Паскалева
Експерт „Връзки с обществеността“
.
Мария Мудева

Началник отдел "Правен"

Антоанета Христова
Юрисконсулт
.
Спас Попадийн
Юрисконсулт

Милчо Демиревски
Юрисконсулт

Асие Гадирова
Юрисконсулт

Румяна Далева
Старши вътрешен одитор

Христина Тодорова
Касиер счетоводител

Петя Бобошевска
Счетоводител

Коста Иванов
Отчетник счетоводство - домакин

Марио Обецанов
финансов инспектор

.Елена Тренчева
Началник отдел „АДЧР”

Жанет Алексова
Деловодител
.
Симеон Златарев
Системен администратор