В хармония с природата

Служители


инж. Валентин Чамбов
Директор
Електронна поща: swdp@abv.bg


инж.Альоша Даков
Зам. директор

инж. Ваня Каменова

Зам. директор ”

Петя Бобошевска
Главен счетоводител

инж. Вера Станишева

Началник отдел „Възобновяване на горите ”

инж. Антоанета Дивилска

Началник-отдел "Стопанисване на горски територии - държавна собственост".

 инж. Димитър Димитров 

Началник отдел "Промени в държавни горски територии, иновации и странични дейности"

инж.Димитър Иванов

Началник отдел "Строителни дейности и инвестиции"

д-р.инж. Чавдар Желев

Началник отдел "Ловно стопанство"

инж. Петко Ангелов
Началник отдел „Опазване на горските територии”

инж. Никола Янев

Началник отдел „Ползване на дървесина”

инж.Анелия Иванова

Началник отдел „Промяна на ДГТ”

инж. Стоян Момов
Главен експерт „Инвентаризация на горски територии - държавна собственост”

инж. Гинка Димитрова
Главен експерт „Ползване на дървесина”
.
инж. Бистра Костова
Старши експерт „Европейска интеграция“

Емилия Иванова
Старши експерт „Странични ползвания”
.
инж. Роси Хаджиева
Старши експерт „Възобновяване на горите“

Ирина Жерева 
Експерт „Връзки с обществеността“
.
Спас Попадийн

Началник отдел "Правен"

Антоанета Христова
Юрисконсулт

Милчо Демиревски
Юрисконсулт

Асие Гадирова
Юрисконсулт

Румяна Далева
Старши вътрешен одитор

Христина Тодорова
Касиер счетоводител

Коста Иванов
Счетоводство 

Марио Обецанов
Старши експерт "УДС"

.Елена Тренчева
Началник отдел „АДЧР”

Жанет Алексова
Деловодител
.
Симеон Златарев
Системен администратор