В хармония с природата

Служители


инж. Благой Милев
Директор
Електронна поща: swdp@abv.bg


инж.Альоша Даков
Зам. директор

инж.Севдалина Димитрова 

Зам. директор

инж.Десислава Атанасова

Зам. директор ”

 

Петя Бобошевска
Главен счетоводител

инж. Вера Станишева

Началник отдел „Възобновяване на горите ”

инж. Антоанета Дивилска

Началник-отдел "Стопанисване на горски територии - държавна собственост".

 инж. Димитър Димитров 

Началник отдел "Промени в държавни горски територии, иновации и странични дейности"

инж.Димитър Иванов

Началник отдел "Строителни дейности и инвестиции"

д-р.инж. Чавдар Желев

Началник отдел "Ловно стопанство"

Любен Милев

Началник отдел "Държавна собственост"

инж. Петко Ангелов
Началник отдел „Опазване на горските територии”

инж. Стоян Момов
Главен експерт „Инвентаризация на горски територии - държавна собственост”

инж. Гинка Димитрова
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж. Никола Янев
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж.Анелия Иванова
Главен експерт „Инвентаризация на горските територии - държавна собственост”
.
инж. Бистра Костова
Старши експерт „Европейска интеграция“

Емилия Иванова
Старши експерт „Странични ползвания”
.
инж. Роси Хаджиева
Старши експерт „Възобновяване на горите“

Ирина Жерева 
Експерт „Връзки с обществеността“
.
Спас Попадийн

Началник отдел "Правен"

Антоанета Христова
Юрисконсулт

Милчо Демиревски
Юрисконсулт

Асие Гадирова
Юрисконсулт

Румяна Далева
Старши вътрешен одитор

Христина Тодорова
Касиер счетоводител

Кирилка Караиванова
Счетоводител

Коста Иванов
Отчетник счетоводство - домакин

Марио Обецанов
финансов инспектор

.Елена Тренчева
Началник отдел „АДЧР”

Жанет Алексова
Деловодител
.
Симеон Златарев
Системен администратор