В хармония с природата

Информация

Горските територии в обхвата на Югозападното държавно предприятие се отличават с изключително разнообразен релеф.

Тук попадат планините Витоша, Рила, Пирин, Славянка, части от Стара планина, Средна гора и Югозападните Родопи, Осогово-Беласишката планинска редица, западната част на Краищенско-Средногорската област, долините на реките Места, Струма, част от поречието на Искър и притоците им.

Климатът и почвените условия имат континентални и средиземноморски черти.

Обща характеристика на горите:

  • Средна лесистост – 55%
  • Средна възраст на горите – 63 години
  • Общ запас от дървесина – около 109 814 800 куб.м
  • Среден годишен прираст – 1 901 870 куб.м стояща маса
  • Годишно ползване по горскостопански план – 1 065 170 куб.м лежаща маса
  • Ползване спрямо прираста на гората – 69%
  • Видов състав на горите – бял и черен бор, смърч, ела, бяла и черна мура, бук, дъб, габър, явор, кестен и др.

Сред горските недървесни ресурси, които се добиват в обхвата на ЮЗДП, с най-голямо значение са гъбите, билките, шишарките и плодове като боровинки, малини и др.

Географското местоположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и другите уникални природни дадености формират различни типове екосистеми и са предпоставка за изключително разнообразна флора и фауна.

Наличието на редки и защитени видове представлява интерес за орнитолози, природозащитници и за любителите на фотолова.

През територията на предприятието преминава и коридорът за миграция на прелетните птици от Европа към Африка – Виа Аристотелис.

Основни ловни видове на територията на ЮЗДП са дивата свиня – 18 800 бр., сърната – 20 300 бр., благородният елен – 1800 бр., еленът лопатар – 2200 бр., глухарът – 460 бр., и защитеният вид дива коза – 240 бр.

Дребният дивеч е представен основно от заек – 42 600 бр., яребица – 45 500 бр., и планински кеклик – 7500 бр.

Едрите хищници включват вълк – 800 бр., чакал – 3400 бр., лисица – 6800 бр., и мечка – 210 бр., която е защитен вид.

Срещат се още дива котка, златка, белка, черен пор, язовец, видра, невестулка, а от птиците – пъдпъдък, гривяк, гургулица, кълвач, сова, орел и др.

Разнообразната и богата ихтиофауна представлява целогодишен интерес за любителите на спортния риболов.

Ежегодно ЮЗДП подпомага естественото възпроизводство на балканска пъстърва като местен вид чрез зарибяване.  

Ловностопанската дейност е концентрирана в шест държавни ловни стопанства – „Арамлиец”, „Витошко-Студена”, „Дикчан”, „Искър”, „Кричим” и „Осогово”.

Повечето от тях са с дългогодишни традиции в организирания ловен туризъм. ДЛС „Искър” е едно от най-добрите не само в България, а и в Европа.

Това е генна банка, от която всяка година се разселват в дивата природа благородни елени, елени лопатари, диви свине.

Усилията на ловните специалисти са насочени основно към подобряване на здравословното състояние на дивечовите популации и постигане на по-добри трофейни качества.

 

 

 

 

Галерия