В хармония с природата

Информация

В ЮЗДП работят над 1500 работници и служители, което определя водещата му икономическа и социална роля в Югозападния регион.

Отделно дърводобивът, залесяванията и поддръжката на горските пътища в държавните гори в обхвата на ЮЗДП създават работа на близо 500 частни фирми от региона.

Приоритет в политиката на предприятието е и активната комуникация с подрастващите и въвеждането им в лесовъдската професия и сред природата по забавен и интересен начин.

За целта ежемесечно се организират занимания по горска педагогика и работа с деца, които се водят от над 30 обучени горски служители.

В по-големите населени места заниманията се организират чрез мобилно горско училище. ЮЗДП ползва опита на горските педагогически центрове в Австрия, като осигурява минибус, оборудван с образователни материали, препарати на растения и животни, както и занимателни игри за децата. 

Обърната изцяло към децата и възпитаването им в любов и грижа за гората е и инициативата „Растем заедно с нашата гора“, включваща ежегодни кампании за залесяването на нови гори.

От старта на инициативата през 2016 г. в нея са участвали над 2000 ученици от различни населени места в обхвата на предприятието.

От 2017 г. ЮЗДП съдейства на дирекциите на природните паркове „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“ в поддържането на туристическата инфраструктура (дървени мостове, кътове за отдих и информационни табла), в почистването на пътеките от паднали и опасни дървета, при издаването на образователни материали и др.

С подкрепата на предприятието се реализира и международен проект на дирекцията на ПП „Витоша“ за открито училище сред природата в най-стария парк на Балканите.

Галерия