В хармония с природата

ТП „ДГС ЗЕМЕН“
С грижа за бъдещето!

Държавно горско стопанство „Земен” е създадено през 1940 г. с учредяването на Треклянската секция за укрепване на пороите и борбата с ерозията.

На юг е разположено върху северните склонове от западния дял на Конявска планина, на югозапад – по източните склонове на Земенска планина, на запад и север се разпростира по предпланинските части на Милевска планина и на изток опира в хълмистата верига, ограждаща Радомирското поле.

Надморската височина е в границите от 570 до 1404 метра.

Река Струма и главните є притоци Треклянска, Дивлянска и Светля правят терена силно пресечен.

Общата площ на държавните горски територии е 12 804 ха, като 25% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 47%.

Преобладават широколистните гори от цер, зимен дъб и благун.

Противоерозионните иглолистни култури включват основно бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина е 24 066 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Полето“.

В него се отглежда 25-годишна опитна култура от 7 клона тополи на площ от 23,5 дка и двегодишна култура от обикновен орех.

Средногодишно се залесяват по 28 дка, основно с цел възстановяване на повредени от корояди гори.

На територията на стопанството има 12 ловностопански района с обща площ 36 463 ха.

Дивечовата фауна е представена основно от дива свиня, сърна, заек, яребица и пъдпъдък.

За най-изконното място и център на Краище се смята Земенска община и нейната верига от манастири.

Най-интересната природна забележителност в стопанството е Земенският пролом на р. Струма.

Обект на туризъм е и язовир „Пчелина“ до с. Лобош, на брега на който се намира и скалният параклис „Св. Йоан Летни”.

В град Земен се намира Земенският манастир „Св. Йоан Богослов“.

Възникнал през Средновековието, той е обновяван нееднократно.

В село Горна Врабча се намира реновираният през 2019 г. манастир „Свето Възнесение Господне“.

Изграждането на Горноврабчанския манастир е дело на следосвобожденските духовни стремления на местното население.

В с. Смиров дол е манастирът „Св. Пантелеймон“, реновиран през 2015 г.

На територията на стопанството се намират още манастирите „Св. Николай Мирликийски” в с. Пещера, „Св. Йоан Предтеча" до село Жабляно и „Свети ап. Петър и Павел" край село Одраница.

Адрес: гр. Земен 2440, Област Перник

ул. „Пещерско шосе“ № 20

тел.: 0886 943 999

dgs_zemen@abv.bg

https://dgs-zemen.uzdp.bg