В хармония с природата

ТП „ДГС ЯКОРУДА“
В полите на Рила и Родопа планина!

Държавно горско стопанство „Якоруда” е създадено около 1940 г.

Разположено е по югоизточните склонове на Рила планина и върху част от северозападните склонове на Белишко-Виденишкия дял на Западните Родопи.

Надморската височина варира от 850 до 2000 метра.

Релефът е планински.

Територията на стопанството обхваща водосборите на реките Черна Места и Бяла Места, които над гр. Якоруда се събират и образуват река Места.

Общата площ на държавните горски територии е 16 077 ха, като 15% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 66%.

Основни дървесни видове при иглолистните гори са бял бор, смърч и ела.

Широколистните гори са представени от бук, зимен дъб, келяв габър и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 28 850 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Трещеник“ с площ 18 дка.

В ТП „ДГС Якоруда“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Трещеник“ с площ 2274 ха и „Лееве-Блатца“ с площ 5654 ха и два държавни ловностопански района – към гр. Якоруда и към гр. Разлог, с обща площ 12 291 ха.

Представителите на фауната са дивата свиня, заекът, лисицата, сърната, вълкът, мечката, яребицата, планинският кеклик, лещарката, скалният орел и др.

Във високите части стопанството граничи с Национален парк „Рила“, в близост до който са разположени курортът Трещеник и високопланинската Национална спортна база „Белмекен“.

В района се намират защитената местност Белаците, създадена с цел опазване на група вековни белборови дървета, както и природната забележителност Честна – красив водопад в м. Честненско усое. 

Адрес: гр. Якоруда 2790, Област Благоевград

ул. „Хаджи Никола Вардев“ № 1

тел./факс: 07442/ 22 27

dgsyakoruda@abv.bg

https://dgs-yakoruda.uzdp.bg