В хармония с природата

ТП „ДГС САМОКОВ“
С грижа за курортните гори!

Държавно горско стопанство „Самоков” води началото си от 1898 г., когато е открито Самоковското околийско лесничейство.

Разположено е по северните склонове на Рила и върху части от планините Верила, Плана и Ихтиманска Средна гора.

Релефът е много разнообразен и има котловинно-хълмист до планински характер.

Надморската височина е в границите от 750 м при стената на язовир „Искър“ до 2400 м под връх Мусала.

Почти всички водни течения се намират във водосборните басейни на реките Искър и Марица.

Общата площ на държавните горски територии е 31 144 ха, като над 15% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 60%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч, ела и бяла мура.

Широколистните гори са представени от бук, зимен дъб, благун, цер и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 52 206 куб.м.

На територията на стопанството са разположени четири горски разсадника: „Лаго“ с площ 200 дка, „Широка поляна“ – 84 дка, „Надарица“ – 69 дка и „Пашаница“ – 16 дка.

Първото горско училище в България е открито на 01.10.1896 г. в Самоков и година по-късно е преместено в Чамкория (Боровец). В него са обучавани горски надзиратели от цялата страна.

В ТП „ДГС Самоков“ са обособени четири държавни дивечовъдни участъка: „Белчаница – Ръжанска река“ с площ 4876 ха, „Рила“ с площ 5021 ха, „Луковица“ – 1423 ха, и „Боровец“ – 5587 ха.

Представители на фауната са благороден елен, дива коза, дива котка, сърна, дива свиня, мечка, вълк, лисица, заек, златка, глухар, яребица, пъдпъдък и др.

Стопанството разполага със собствен ловен дом в м. Надарица.

В горите над с. Белчин, известно с лековитите си минерални води, се намира възстановеният археологически комплекс – крепостта „Цари Мали град”.

Всяка година на 24 и 25 юли в защитената местност Чакърови поляни се провеждат исторически възстановки на делото на Чакър войвода и неговата чета, опълчили се на турските поробители.

Пресъздават се различни народни обичаи, прави се хайдушки огън и се строи палатков лагер.

Горските територии в обхвата на ТП „ДГС Самоков“ се отличават с голямо рекреационно и природозащитно значение.

Сред основните задачи на стопанството са поддържане на държавните курортни гори в района на к.к. Боровец, с. Бели Искър, с. Говедарци, м. Щъркелово гнездо, както и на стотиците декари гори, създадени с противоерозионна цел по бреговете на язовир Искър – основният водоизточник на столицата.

С цел опазването на вековни букови гори са създадени защитената местност Букова усойка при с. Доспей и природната забележителност Юруковото при с. Ковачевци.

Адрес: гр. Самоков 2000, Софийска област

ул. „Софийско шосе“ № 20

тел.: 0722/ 667 67

dgs_samokov@abv.bg

https://dgs-samokov.uzdp.bg