В хармония с природата

ТП „ДГС Рилски Манастир“
Традиции в ползването и устойчивост в бъдещето!

Държавно горско стопанство „Рилски манастир” е създадено през 1894 г. с Указ № 842.

Едно от най-старите стопанства в страната е разположено върху западните склонове на Рила и ниските източни склонове на планината Влахина.

Релефът е типично планински и се обуславя от голямата разлика в надморската височина – от 350 до 2550 метра.

Хидрографската мрежа включва река Струма, река Рилска и техните притоци.

Ендемичният вид рилски дъб (Quercus protoroburoides) се среща на над 1300 м н.в.

Установени са три находища, които се намират на значителни разстояния едно от друго по долината на р. Рилска в района на Рилския манастир. 

Общата площ на държавните горски територии е 13 354 ха, като над 50% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 82%.

В ниската част на стопанството преобладават широколистните видове зимен дъб, благун, цер, космат дъб, келяв габър и др.

В по-високата част горите са съставени от бял бор, смърч, ела и бук.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 14 886 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Герена“ с площ 35 дка.

Ягодовата градина в горския разсадник „Герена“ е създадена с доброволния труд на служителите на стопанството като стъпка към разнообразяване на дейностите и приходите от горите.

В стопанството е обособен държавен дивечовъден участък с площ 1254 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, благородният елен, дивата коза, заекът, златката, вълкът, мечката, лисицата и дивата котка.

Птичето царство е представено от планински кеклик, яребица, пъдпъдък, гривяк и др.

В източната част на стопанството се намира най-величественият манастирски комплекс в България – Рилският манастир, отличаващ се с изключителна историческа, културна и художествена стойност.

През 1983 г. манастирът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. 

Горите около манастира са със статут на природен парк, като най-недостъпните части са включени в резервата „Риломанастирска гора“.

Адрес: гр. Рила 2630, Област Кюстендил

ул. „Опълченска“ № 47

тел.: 07054/ 20 40

dgsrilski_manastir@abv.bg

https://dgs-rilski-manastir.uzdp.bg