В хармония с природата

ТП „ДГС Добринище“
Кристален въздух с аромат на борове!

Държавно горско стопанство „Добринище” е основано през 1936 г.

Разположено е в подножието на Северен Пирин.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в границите от 588 до 1957 метра.

Хидрографската мрежа е представена от реките Места и нейните по-големи притоци Глазне, Добринишка и Ретиже.

Общата площ на държавните горски територии е 10 476 ха, като 43% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 57%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, черен бор, смърч, ела и бяла мура.

Широколистните гори са представени от зимен дъб, бук и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 17 692 куб.м.

Стопанството разполага с горския разсадник „Горните поляни“ с площ от 2,4 дка. В ДГС „Добринище“ е обособен държавен дивечовъден участък с площ от 1 713 ха.

Основен вид дивеч са сърната, дивата свиня и заекът.

Дребният дивеч е представен от планинския кеклик. 

Сред защитените природни забележителности са скалното образувание Пиростията край с. Добринище, водопадът Свети Никола в подножието на Пирин между Банско и Добринище, както и историческата местност Момина кула над р. Места при с. Кремен.

Местни легенди разказват, че името Добринище произлиза от „добри неща”, т.е. даровете, които Бог е дал на хората под формата на минерални извори, гори и реки.

Благоприятното географско положение на района и изобилието на минерални води са способствали заселването му още в древността, за което свидетелстват многобройните находки, открити при разкопките в м. Св. Никола. Днес Добринище е един от универсалните курорти в България и изходен пункт за някои от най-красивите части на Национален парк „Пирин“ – вр. Безбог, Попово езеро, Кременски и Самодивски езера и много други. Живописните селища Обидим и Кремен са особено подходящи за селски туризъм. 

Адрес: гр. Добринище 2727, Област Благоевград

ул. „Иван Козарев“ № 9

тел: 07447/ 23 21

dgsdobrinishte@abv.bg

https://dgs-dobrinishte.uzdp.bg