В хармония с природата

ТП „ДГС БРЕЗНИК“
С грижа за бъдещето!

Държавно горско стопанство „Брезник” е основано през 1928 г.

Разположено е по склоновете на планините Завалска, Вискяр, Черна гора, Любаш и част от Краище.

Територията на стопанството е с голямо разнообразие на теренни форми – редуват се ниски заоблени хълмове със силно пресечен планински релеф и вдлъбнати котловини. Надморската височина е в границите от 650 до 1481 м. Хидрографската мрежа се образува от реките Конска и Светля – притоци на р. Струма.

Общата площ на държавните горски територии е 9251 ха, като 13% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 29%.

Преобладават изкуствено създадените иглолистни гори от бял бор и черен бор.

В широколистните гори най-разпространени са букът, зимният дъб и габърът.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 28 444 куб.м.

В стопанството са обособени 11 ловностопански района, ловище „Топли дол“ към Държавен ловностопански район „Букова глава“ с площ 365 ха и База за интензивно стопанисване на дивеча „Букова глава“ с площ 280 ха.

Представители на фауната са сърна, дива свиня, полски заек, яребица, планински кеклик и др.

Плетени буки. Дървета с причудливи форми в землището на с. Ярославци, м. Плетена бука

Стопанството разполага със собствена почивна база на територията на горския разсадник в местността Старият яз край гр. Брезник.

Стаите са със съвременно обзавеждане, а просторната трапезария позволява провеждането на семейни тържества, чествания и семинари. 

Сред забележителностите в района е лесопарк Бърдото (в едноименната местност), представляващ крайградска зона за отдих. Местността Бърдото над Брезник е прочута с т.нар. желязна минерална вода, която извира от южната страна на хълма в Лесков дол.

Използва се при лечение на анемии, нарушения на вегетативната нервна система и на обмяната на веществата.

През 1907 г. брезнишката „желязна“ вода е била отличена със златен медал на Световното изложение в Лондон.

През 1940 г. с Указ на цар Борис III изворът е бил предоставен за ползване на община Брезник, като я задължил да го каптира и около него да изгради басейн и постройка, в която водата да се бутилира.

Адрес: гр. Брезник 2360, Област Перник

ул. „Андрей Михайлов“ № 108

тел.: 07751/ 38 88

dgsbreznik@abv.bg

https://dgs-breznik.uzdp.bg