В хармония с природата

ТП „ДГС БЕЛИЦА“
Зеленото богатство на Южна Рила!

Държавно горско стопанство „Белица“ е основано през 1933 г.

Разположено е върху южните склонове на Рила планина.

Релефът е типично планински, силно пресечен.

Надморската височина е от 650 до 2150 м.

През района преминават река Места и притоците є Белишка река и Вотрачка река.

Общата площ на държавните горски територии е 5444 ха.

Лесистостта е 93%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч, черен бор и ела.

Широколистните гори включват зимен дъб и бук.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 10 571 куб.м.

В стопанството попадат два ловностопански района – Държавен ловностопански район с площ от 3647 ха и ловностопански район „Белица“ с площ от 6951 ха.

Основни видове дивеч са дивата свиня, сърната, глухара и лещарката.  

В старите иглолистни гори, в близост до границите с Национален парк „Рила“, могат да се наблюдават редки видове птици като пернатонога кукумявка, трипръст кълвач и др.

В местността Трестеник и съседните села са установени единствените находища на ендемичния вид местенски дъб (Quercus mestensis).

На територията на ТП „ДГС Белица“ са разположени курортното селище Семково и Паркът за танцуващи мечки – Белица.

В Историческия музей в Белица могат да се видят експонати от различни епохи – от древността до наши дни.

Сред впечатляващите находки е Саркофагът на конника – уникален дървен саркофаг отпреди 2500 години, в който е бил погребан знатен тракиец.

Открит е в тракийска надгробна могила в м. Белишка чука.

Адрес: гр. Белица 2780, Област Благоевград

ул. „Бор“ № 8

тел./факс: 

dgsbelica@abv.bg

https://dgs-belitsa.uzdp.bg