В хармония с природата

Природен парк - Витоша

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров, обявен с Постановление №15422/27.10.1934 г. на Министерството на народното стопанство върху площ от 6410 ха.

През 2000 г. е прекатегоризиран в природен парк.

Днес площта му е 27 105,2 ха. Горите заемат близо 60% от площта на природния парк (общо 15 558 ха).

Преобладаващо участие имат широколистните гори от бук, габър и зимен дъб.

Иглолистните гори са съставени от бял бор, смърч и черен бор.

С цел опазване на първичните екосистеми от смърч и на субалпийски и скални съобщества с обявяването на парка е създаден и биосферният резерват „Бистришко бранище“ (1061,6 ха).

Недалеч от него е резерватът „Торфено бранище“ с площ от 785,4 ха, опазващ високопланински субалпийски торфища на възраст над 1000 г.

Близостта на Природен парк „Витоша“ със столицата го превръща в най-посещаваната защитена територия в България с над 3,5 млн. посетители годишно.

В парка е изградена гъста мрежа от туристически алеи с обща дължина над 300 км.

Базата за настаняване включва хижи, хотели и почивни станции.

Лифтови съоръжения са изградени в туристическите центрове Алеко, Ветровала и Офелиите.

Галерия