В хармония с природата

Природен парк - Рилски Манастир

Природен парк „Рилски манастир“ е обособен през 2000 г. със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. на министъра на околната среда и водите.

Територията му е обявена за защитена още през 1992 г., като част от създадения тогава Народен парк „Рила“.

Площта му е 25 253,2 ха и обхваща части от западния дял на Рила планина. Горите заемат 65% от площта на природния парк (общо 16 370 ха).

Преобладаващо участие имат иглолистните гори от клек, смърч, бял бор, ела и бяла мура.

Широколистните гори са доминирани от бук и зимен дъб.

В границите на парка попада и резерват „Риломанастирска гора“ с площ от 3678,8 ха, създаден през 1986 г. с цел опазване на първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елови и букови гори.

Най-посещаваните места са Рилският манастир, м. Кирилова поляна, както и районите на Сухото езеро, Рибни езера и Смрадливо езеро.

Галерия