В хармония с природата

Документи ЮЗДП

Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на управителния съвет на ЮЗДП ДП за четвърто тримесечие на 2023 г.
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2024
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на управителния съвет на ЮЗДП ДП за трето тримесечие на 2023 г.
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на управителния съвет на ЮЗДП ДП за второ тримесечие на 2023 г.
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на управителния съвет на ЮЗДП ДП за първо тримесечие на 2023 г.
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2023
Органограма ЮЗДП ДП
Годишен план за ползване на дървесина на ДП - 2022
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.
Органограма ЮЗДП ДП
Годишен план за ползване на дървесина на ДП - 2021
Етичен кодекс на "Югозападно държавно предприятие"ДП
Публично известие за предварителния одит
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2020
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при „Югозападно държавно предприятие”, град Благоевград
Годишен план за ползване на дървесина на ДП - 2019
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Годишен план за ползване на дървесина на ДП - 2018
Вътрешните правила за достъп до обществена информация в ЮЗДП.ДП
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Заповед за утвърждаване на общите условия на договорите за възлагане на добив и продажба на дървесина от държавните предприятия и териториалните поделения
Вътрешни правила За планиране и разходване на средства, заложени в Инвестиционната програма от Финансовия план на "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград /ЮЗДПДП?, текущ и авариен ремонт.
Гори във фаза на старост
Стратегически план