В хармония с природата

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Туризъм

В хармония с природата

Растем заедно с нашата гора

Кампания на ЮЗДП за доброволчески залесявания и въвеждането на подрастващите в лесовъдската професия...

Европейски проекти

Териториални подразделения

Информация и контакти

Югозападно държавно предприятие

Югозападното държавно предприятие ДП (ЮЗДП) е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49- 210 от 04.06.2011 г. на министъра на земеделието и храните.

Предприятието стопанисва горски територии, попадащи в границите на осем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска област. Общата им площ е 967 790 ха, от които 670 357 ха са държавните горски територии (69%). 

ЮЗДП се състои от централно управление и 38 териториални поделения – 6 държавни ловни стопанства и 32 държавни горски стопанства. Всички те са част от горската служба в България, която има над 140-годишна история и традиции в грижата за българската гора.

Основните задачи на предприятието, насочени към устойчиво стопанисване, поддържане на разнообразието на екосистемите, опазване на биологичното разнообразие и горските ресурси в горите – държавна собственост, включват:

 • изпълнение на горско и ловностопанските планове, както и поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии – държавна собственост
 • дейности по защита и опазване на горските територии и противоерозионни мероприятия в държавните гори
 • проектиране и строителство в горите и земите в горските територии – държавна собственост
 • създаване на нови гори върху земеделски територии
 • предоставяне и извършване на обществени услуги
 • други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор

Водеща стопанска дейност е дърводобивът, който осигурява дърва за огрев за местното население и суровина за дървопреработвателната промишленост. Общият обем на добиваната дървесина е над 1 милион куб.м годишно.

Все по-голямо внимание се отделя и на екосистемните ползи, които предоставят горите, като например снабдяването с питейна вода, пречистването на въздуха, опазването на биоразнообразието и осигуряването на условия за туризъм и отдих.

гр. Благоевград 2700
ул. „Зора“ №18
тел.: 073/884 203
swdp@abv.bg
www.uzdp.bg

ЮЗДП ДП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

БАНКОВА СМЕТКА: BG14BPBI79221020059701,

BIC: BPBIBGSF

БАНКОВА СМЕТКА: ОББ BG26UBBS88881000570352 ,

BIC: UBBSBGSF

Контакти

 • гр. Благоевград
  ул. "Зора" №18

 • 073 884 203

 • swdp@abv.bg

 • понеделник - петък
  08:00 - 17:00 часа

Книга албум
„В хармония с природата“
Складове за продажба на дървесина на ЮЗДП

Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения може да подадете на телефон

0800 20 800

или подаите сигнал оналйн