В хармония с природата

ТП „ДЛС АРАМЛИЕЦ“
Професионализъм в действие!

Държавно ловно стопанство „Арамлиец“, наречено на близкия връх, е обособено през 1971 г. Намира се в полите на Западна Средна гора на надморска височина от 550 до 1200 м.

Релефът е от хълмист до планински.

Хидрографската мрежа включва реки, като Треска, Лопушна, Равна река и др., както и изградения на р. Лесновка яз. „Огняново“.

Стопанството отстои на 40 км от столицата София.

Общата площ на държавните горски територии е 10 551 ха, от които близо 87% са защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е 83%. Преобладават широколистните гори, представени главно от бук, зимен дъб и благун.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 14 500 куб.м.

Цялата площ на ловното стопанство е държавен ловностопански район.

За обогатяване на дивечовото разнообразие са създадени четири бази (две за дива свиня, една за елен лопатар и муфлон и една за благороден елен) за интензивно стопанисване на дивеча, с обща площ от 317 ха.

Основните видове дивеч са дивата свиня, муфлонът, сърната и благородният елен, които имат добри трофейни качества.

От хищниците се срещат вълк, лисица, чакал, бялка, дива котка, невестулка, язовец. 

Най-добрите отстреляни трофеи за района на ТП „ДЛС Арамлиец“ са от:

  • Муфлон – 209 точки по CIC;
  • Сръндак – 141 точки по CIC;
  • Глиган – 123 точки по CIC;
  • Елен лопатар – 181 точки по CIC.

Ловното стопанство е с традиции и в лова на пернат дивеч: фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Освен интересни ловни преживявания тук може да се практикува риболовен и екотуризъм, фотолов и конна езда.

В западната част на стопанството се намира язовир „Огняново“ с отлични възможности за спортен риболов. 

Най-добре запазените вековни букови гори в стопанството могат да бъдат посетени в защитената местност Арамлиец. 

Адрес: с. Огняново 2117, Област Софийска

тел: 07158/2058

мобилен тел.: 0889 90 63 32

dlsaramliec@abv.bg

https://dls-aramliets.uzdp.bg