В хармония с природата

ТП „ДЛС Кричим“
Люлката на елена лопатар в България!

Държавно ловно стопанство „Кричим“ е основано с Предписание № 20907 от 30.11.1901 г. на Министерството на земеделието, с което държавната гора Кричим е отстъпена на Интендантството на княз Фердинанд за развъждане на фазани и друг дивеч.

Стопанството обхваща равнинна територия в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски. Разположено е върху речната тераса на река Въча, с надморска височина от 182 до 191 м. Намира се на 21 км от гр. Пловдив и на 120 км от гр. София.

Общата площ на стопанството е 199,8 ха, които включват защитената местност Кричим (169,8 ха) и стопански двор (29,9 ха).

Част от защитената местност е уникален парк с богата колекция от декоративна растителност на площ от 20,6 ха.

Магнолиите, японските вишни и различните видове божури са богато представени в парка на ловното стопанство.

Най-характерни са вековните дъбови гори със средна възраст над 150 години, както има и отделни екземпляри над 250 години. Лесистостта е 63%.

Основните дървесни видове са едролистна липа, летен дъб и бяла топола.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 439 куб.м.

Районът на стопанството се обитава от елен лопатар, муфлон, дива пуйка, фазан, полудива патица, гълъб хралупар, лисица, заек, белка и др.

Първите трофеи от лисица и сръндак са отстреляни през 1908 г., като трофейният лов става особено активен през 1922–1942 г.

Между 1974 и 2003 г. трофеи от елен лопатар са оценени с два златни и един бронзов медал.

На ЕКСПО’81 е отличен със златен медал трофей от елен лопатар (190,42 точки по СIС), отстрелян през 1972 г.  

Създадена е база за интензивно стопанисване на елен лопатар и муфлон с обща площ 150 ха, волиер за фазан, дива пуйка и водна площ от 0,6 ха с възможност за спортен риболов. 

На територията на стопанството се намира Ловният дом „Jagdschloss Kritchim“ (730 кв.м застроена площ).

Сградата е двуетажна, монолитна, частично климатизирана.

В сегашния си вид е след преустройство от 1936– 1939 г. по проект на арх. Йордан Севов, един от приближените хора на цар Борис ІІІ.

Интериорът e съхранен в автентичния му вид.

Трапезарията е с 24 места.

Сградата е с ограничена възможност за настаняване. 

Малко история

Голяма роля за изграждане на стопанството е изиграл видният български лесовъд Константин Байкушев, както и Бернхард Курциус, под чието ръководство е организирана дивечоразвъдната дейност.

След 1931 г. Васил Бояджиев става управител и изготвя ловната програма на цар Борис III.

Тук са направени и първите опити за аклиматизиране в България на фазан, дива пуйка, нанду, египетски кози.

Гости на ловното стопанство са били редица високопоставени европейски личности и техните семейства.

В годините след 1948 г. стопанството се управлява от:

  • Управление на особените имоти при Министерския съвет
  • Министерство на вътрешните работи
  • Управление за безопасност и охрана
  • Българска академия на науките
  • Служба за охрана
  • Министерски съвет
  • Национална служба за охрана
  • Министерство на финансите
  • Министерство на земеделието, храните и горите  

Адрес: местност Ливадите, с. Куртово Конаре 4223,

Община Стамболийски, Област Пловдив

тел.: 03146/ 21 51

тел.: 0888 608 027

dls_krichim@abv.bg

https://dls-krichim.uzdp.bg