В хармония с природата

ТП „ДГС ТРЪН“
Укрепяване на пороите!

Държавно горско стопанство „Трън” е основано през 1915 г. като Секция за укрепяване на пороите и залесяване в град Трън.

Разположено е върху части от шест планини – Руй, Завалска, Стража, Ездимирска, Милевска и Пенкьовска. Релефът на стопанството представлява сложна мозайка от планински вериги и котловини.

Надморската височина е в границите от 590 до 1737 метра.

По-голяма част от горите попадат във водосбора на река Ерма, а останалите – във водосбора на Треклянска река.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 13 972 ха, като 51% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 64%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, цер, габър и др.

Създадените иглолистни култури са съставени от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 34 850 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Блато“ с площ 39 дка. 

В ТП „ДГС Трън“ са обособени 17 ловностопански района с обща площ 55 329 ха.

Стопанисването на дивеча в района има дългогодишни традиции.

По-важни представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, яребицата, пъдпъдъкът, фазанът, вълкът, чакалът и др. 

В края на ХІХ в. територията на община Трън е била крайно обезлесена и силно ерозирана вследствие множеството порои, образувани от проливните дъждове.

Първият лесовъд в Трънска околия е Яким Тошков, по чието предложение е създадено стопанството.

За един век с много труд са създадени множество противоерозионни съоръжения и над 6 000 ха иглолистни култури, благодарение на които днес я има красивата Трънска природа. 

Сред най-атрактивните природни обекти е ждрелото на р. Ерма – живописен каньоновиден пролом.

В списъка на природните забележителности са и 17 вековни дървета, сред които и 600-годишният зимен дъб до църквата „Св. Богородица“ в с. Насалевци и 300-годишният цер до църквата „Св. Николай“ в с. Рани луг.

В района има запазени 8 манастира и 26 църкви – духовни стожери на българската идентичност през вековете.

Обгърнат с тайнственост е уникалният скален параклис „Св. Петка“ в гр. Трън, разположен в естествена пещера и свързан според народните предания с житието на светицата.

Адрес: гр. Трън 2460

Ул.: „Яким Тошков” № 10

Тел: 07731/21 36

Факс: 07731/22 45

Електронна поща: dgs_tran@abv.bg

https://dgs-tran.uzdp.bg