В хармония с природата

ТП „ДГС СТРУМЯНИ“
Дом на вечнозеления дъб пърнар!

Държавно горско стопанство „Струмяни” е основано през 1968 г.

Разположено е основно върху източните склонове на Малешевска планина, като заема и малка част от западните склонове на Пирин, северните склонове на Огражден и част от долината на р. Струма.

Релефът е типично планински. Надморската височина варира от 100 до 2100 м.

Хидрографската мрежа се очертава от река Струма и нейните притоци Лебница, Цапаревска, Врабча и др.

Общата площ на държавните горски територии е 19 360 ха, като 60% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 58%.

Преобладават иглолистните гори с участие на бял и черен бор, смърч, ела и бяла мура.

Широколистните гори са съставени от бук, зимен дъб, благун, космат дъб, пърнар и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 26 280 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Микрево“ с обща площ 131 дка, в който е създадена специална маточна градина за производство на тополови фиданки от резници.

В ТП „ДГС Струмяни“ са обособени 9 ловностопански района с обща площ от 34 925 ха.

По-често срещани представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът и лисицата.

От птичата фауна се срещат яребица, планински кеклик, сокол, орел, лешояд и др.

Река Струма изобилства с различни видове риба – черна мряна, скобар, костур, струмски гулеш, шаран и др.

На територията на стопанството съществуват добри условия за развитието на екологичен и устойчив туризъм, на спелеоложки експедиции, алпинизъм, делта- и парапланеризъм, както и спортен риболов по р. Струма.

Особено атрактивни са множеството причудливи скални феномени като Черната скала, Тасевата скала, Медена скала, Мирова скала, Кутлева скала, Щавенска скала, Куклицата, скалният ансамбъл в местността Зандана и на други места, формиращи цял комплекс около с. Илинденци.

Характерна особеност на Пиринската част е наличието и на 18 пещери, сред които по-известна е Шаралийската пещера, намираща се на границата с Национален парк „Пирин“.

В северните склонове на Огражден, над с. Игралище, са разположени резерват „Соколата“ и буферната му зона в защитена местност Чукаро, където са запазени вековни гори от дъб благун.  

Адрес: с. Струмяни 2825, Област Благоевград

Ул.: пл. „7 – ми април” № 3

Тел./: 07434/3119

Електронна поща: dgs_strumjani@abv.bg

https://dgs-strumyani.uzdp.bg