В хармония с природата

ТП „ДГС СЛИВНИЦА“
Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Държавно горско стопанство „Сливница” е обособено през 2016 г.

Разположено е върху планините Вискяр, Завалска и най-южните склонове на Западна Стара планина.

Релефът е типично хълмисто-планински, преобладават наклонените терени.

Надморската височина варира в диапазона от 470 до 1200 м.

Повечето гори в стопанството попадат във водосборите на реките Блато, Нишава и Габерска.

Общата площ на държавните горски територии е 17 230 ха, като близо 32% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 30%.

Най-голямо разпространение в района имат церът, черният бор, зимният дъб и габърът, които заедно с косматия дъб и келявия габър създават облика на дървесната растителност.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 17 700 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Сливница“ с площ 57 дка.

В ТП „ДГС Сливница“ са обособени 16 ловностопански района с обща площ 16 850 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът и лисицата.

В района на стопанството се намират природната забележителност Темна дупка – пещера с дължина 425 м в близост до с. Беренде, както и защитената местност Алдомировско блато, което е част от влажната зона с международно значение Карстов комплекс „Драгоманско блато”, обявен по Рамсарската конвенция на 11.02.2011 г.

Това са едни от последните опазени в България карстови блата, които са дом на редица редки и защитени растителни и животински видове.  

гр. Сливница , Област Софийска

ул. „Княз Ал. І Батенберг” № 2

тел.: 0727 42 019

Електронна поща: dgs_slivnica@abv.bg

https://dgs-slivnitsa.uzdp.bg