В хармония с природата

ТП „ДГС САНДАНСКИ“
Богатство на природни забележителности!

Държавно горско стопанство „Сандански” е основано през 1929 г.

Разположено е основно върху югозападните склонове на Пирин планина, източните склонове на Огражден и югоизточните на Малешевска планина.

Релефът е силно пресечен, с ясно очертани била и дълбоко врязани долове.

Надморската височина е в широк диапазон от 85 до 2150 метра.

Горите в стопанството попадат във водосбора на река Струма и нейните по-големи притоци Санданска Бистрица, Мелнишка река и др.

Общата площ на държавните горски територии е 21 112 ха, като над 70% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 50%.

От иглолистните дървесни видове с най-голямо участие са белият бор, черният бор и смърчът.

Широколистните гори са доминирани от бука, косматия дъб, зимния дъб и келявия габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 22 637 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Липница“ с площ 86 дка и „Манастирчето“ –19 дка.

В ТП „ДГС Сандански“ са обособени 4 държавни дивечовъдни участъка – „Ахматица“ с площ 2366 ха, „Равна бука“ с площ 2384 ха, „Валеста скала“ с площ 1968 ха и „Лопово“ с площ 959 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, чакалът, яребицата и др.

Много живописни туристически маршрути в алпийската част на Национален парк „Пирин“ започват от територията на ТП „ДГС Сандански“.

Сред най-атрактивните курортни местности е Попина лъка, където се намира едноименният водопад.

Изключително подходяща дестинация за винен туризъм е районът на архитектурния резерват гр. Мелник и с. Рожен, разположени сред величествените Мелнишки пирамиди.

Гастрономичните и сомелиерските преживявания могат да бъдат съчетани и с културен туризъм, чрез посещаване на внушителните руини на крепостта на Деспот Слав, разположена на платото южно от Мелник, на Роженския манастир „Рождество Богородично“ с чудотворната икона „Св. Богородица – Портаитиса“, на множеството черкви и параклиси в региона.

Адрес: гр. Сандански 2800, Област Благоевград

Ул.: „Христо Ботев” № 35

Тел./факс: 0746/3 20 37

Електронна поща: dgs_sandanski@abv.bg

https://dgs-sandanski.uzdp.bg