В хармония с природата

ТП „ДГС РАДОМИР“
Столетието, което ни преобрази!

Държавно горско стопанство „Радомир” е обособено през 1901 г. и е едно от най-старите в региона.

Разположено е по южните склонове на Люлин, Горнодиканските възвишения на Верила, северните склонове на Конявска планина, източните части на Стража, Черна гора и Вискяр планина.

Почти в центъра на стопанството е планината Голо бърдо.

Релефът е сравнително еднообразен – полупланински и хълмист.

Надморската височина е в границите от 620 до 1349 метра.

Хидроложката мрежа включва многобройни малки и големи водни течения, които са част от водосбора на река Струма.

Общата площ на държавните горски територии е 16 260 ха, като около 30% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 24%.

Преобладават широколистните гори от зимен дъб, цер, благун, габър и бук.

Създадените иглолистни култури са съставени от бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 30 480 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Крапец“ с площ 32 дка.

Най-значимите постижения в историята на ТП „ДГС Радомир“ през последните повече от сто години са дело на няколко поколения лесовъди.

Те успяват в борбата с ерозията и укротяване на поройните реки в района, в укрепването на водосбора на яз. „Студена“, в превръщането на планинския масив Голо бърдо от каменна пустиня в зелен оазис, както и в рекултивацията и залесяването на димящите минни табани и насипи около гр. Перник

Първите залесявания в района са започнали през 1899–1900 г. със създаването на иглолистните култури в масива Голо бърдо – днешния лесопарк „Радомир“.

Те са извършени под ръководството на Васил Попов – лесничей към Кюстендилския горски окръг, който работи в Радомир от 13.12.1898 г. до 01.07.1900 г.

За лесовъдската колегия в България името му е символ за всеотдайност в защитата на българската гора.

В ТП „ДГС Радомир“ са обособени 27 ловностопански района, предоставени за стопанисване на ловните дружини в състава на ловните сдружения в Радомир, Перник и Брезник.

По-важни представители на фауната са сърната, дивата свиня, вълкът, чакалът, полският заек, яребицата, пъдпъдъкът, зеленоглавата патица, лятното и зимното бърне, гривякът.

На територията на стопанството се намират голям брой защитени територии.

В планината Голо бърдо попадат флористичният резерват „Острица“ с над 300 вида растения, неговата буферна зона в защитената местност Белите кладенци и съседната защитена местност Находище на муховидна пчелица.

В близост до с. Байкалско е защитената местност Чокльово блато.

В Конявска планина се намират природните забележителности Естествено находище на див божур и Вековна дъбова гора в местността Янкьовец.

Адрес: гр. Радомир, Област Перник

ул. „Цар Освободител“ № 4

тел.: 0777/ 821 42; 802 93

dgsradomir@abv.bg

https://dgs-radomir.uzdp.bg