В хармония с природата

ТП „ДГС ПЕТРИЧ“
Символ на вековните кестенови гори!

Държавно горско стопанство „Петрич” е основано през 1913 г.

Разположено е по северните склонове на планината Беласица и по южните склонове на Огражден планина, както и по поречията на реките Струма, Струмешница и Пиринска Бистрица.

Релефът варира от котловинно-долинен до планински.

Надморската височина е в границите от 65 до 1750 м.

Общата площ на държавните горски територии е 27 622 ха, като 80% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 75%.

Преобладават широколистните гори от бук, кестен, благун и чинар.

Създадените иглолистни култури включват бял бор и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 40 000 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Иваник“ с площ 75 дка, „Златарево“ – 72 дка и „Тополница“ – 46 дка.

В ТП „ДГС Петрич“ е обособен държавен дивечовъден участък с площ 5417 ха, както и ловностопански райони с обща площ 33175 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, лисицата, златката, дивата котка и др.

Птичето царство е представено от гривяк, гургулица, пъдпъдък, полска яребица, планински кеклик и др.

Част от стопанството попада в границите на Природен парк „Беласица“.

Най-старите букови гори са обект на защита в резервата „Конгура“, а вековни кестенови дървета на възраст над 200 години и диаметър над 2 м се опазват в буферната зона на резервата – защитената местност Бабите.

В подножието на планината се намират и два културно-исторически обекта: Петричката крепост, изградена през ХІІІ–ХІV в. върху руините на антична крепост от края на ІV в. и Петричкият манастир „Св. Петка“. 

Адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград

ул. „България“ № 60

тел.: 0887 556 153

dlpetrich@abv.bg

https://dgs-petrich.uzdp.bg