В хармония с природата

ТП „ДГС КРЕСНА“
Най-богатото биоразнообразие!

Държавно горско стопанство „Кресна” е основано през 1934 г. Обхваща западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина, както и долината на р. Струма с живописния Кресненски пролом.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в широк диапазон от 135 до 2039 метра.

Общата площ на държавните горски територии е 19 643 ха, като 84% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 78%.

Преобладават широколистните гори от бук, благун, габър, зимен дъб и космат дъб.

Иглолистните са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 18 979 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Равно боре“ с площ 10 дка.

Годишно се залесяват средно по 128 дка – основно с цел възстановяване на опожарените през август 2017 г. близо 14 000 дка гори в Пирин.

Това е изключително важно с оглед намаляване на опасността от ерозия на почвата. 

В ТП „ДГС Кресна“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Синаница“ с площ 2659 ха и „Ивищник“ с площ 1370 ха.

Представители на фауната са сърната и дивата свиня, а също заек, яребица, планински кеклик, вълк, лисица и др. 

Многообразието на релефа и климатичните дадености определят голямото разнообразие на растителни видове в района на стопанството.

Срещат се общо 47 дървесни вида (10 иглолистни и 37 широколистни), които формират многобройни комбинации помежду си.

С цел опазване на богатството от биологични видове, включително на реликтна средиземноморска растителност с участието на дървовидна хвойна в долината на р. Струма над гр. Кресна, са създадени: резерват „Тисата“ и защитените местности Кресненско дефиле и Моравска.

В списъка на природните забележителности са Влахинският водопад и курортната местност Синаница (Сини връх), през която минава и популярният пешеходен маршрут към едноименната хижа и Синанишкото езеро.

На територията на стопанството се намират и пясъчните сипеи Мело, които наподобяват Мелнишките пирамиди. 

На хълма над с. Горна Брезница се намира манастирът „Св. пророк Илия“, издигнат на мястото на стара обител.

Възможности за културен туризъм има и в една разходка до руините на античния град Нейне (съществувал в периода І–ІІІ в.) в землището на с. Долна Градешница и до останките на средновековния манастир „Св. св. Козма и Дамян“ край с. Влахи.

Освен с добре запазена природа стопанството се отличава и с добри условия за развитие на алтернативен туризъм.

В селищата Горна Брезница, Ощава и Долна Градешница се намират известни с лековитостта си минерални извори.

В близост е една от най-величествените алпийски части на Национален парк „Пирин“ с върховете Вихрен, Муратов и Синаница и с много красиви високопланински езера.

В Кресненското дефиле се практикува изключително популярният рафтинг туризъм

Адрес: гр. Кресна 2840, Област Благоевград

ул. „Македония“ № 198

тел.:/факс 07433/ 22 64

dgskresna@abv.bg

https://dgs-kresna.uzdp.bg