В хармония с природата

ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Да запазим гората!

Държавно горско стопанство „Гоце Делчев” е основано през 1913 г. Разположено е по източните склонове на Пирин, върху част от северните склонове на планините Славянка и Стъргач, част от западните склонове на Родопите и част от долината на р. Места.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е от 424 до 2054 м. Хидроложката мрежа е образувана от река Места и притоците є, най-големият от които е река Мътница.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 30 354 ха, като близо 80% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Лесистостта е 44%.

Основните дървесни видове при иглолистните са бял бор, черен бор, смърч, бяла мура и ела.

Широколистните са представени от бук, зимен дъб, благун, келяв габър и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 46 870 куб.м.

В ДГС „Гоце Делчев“ функционират четири горски разсадника: „Сушица“ с площ 92 дка, „Край града“ с площ 34 дка, „Лом 1“ и „Лом 2“ с обща площ 23 дка. 

В стопанството са обособени три държавни дивечовъдни участъка с обща площ 8 064 ха – „Бански чарк“, „Мурата“ и „Труп поляна – Юруците“.

Ловностопанските райони са с обща площ 53 589 ха.

Основните видове дивеч са сърна, дива свиня, заек, планински кеклик и яребица.

Изключително е разнообразието от редки растителни видове в защитената местност Павльова падина до с. Илинден.

Голям интерес предизвиква редкият вид пиринско лале Tulipa pirinica Delip.

Сред природните забележителности в района са скалните образувания Пиростията до с. Мусомище и Купена до с. Брезница, където може да се види и интересният водопад на река Туфча. 

ДГС „Гоце Делчев” разполага със собствена база, разположена в с. Попови ливади, и предлага възможности за организиран ловен туризъм.

В района има добри условия и за природосъобразен туризъм.

През стопанството преминават международният туристически маршрут Е-4 и подходите за Национален парк „Пирин“ и за резерватите „Ореляк“ и „Али ботуш“.

Една легенда разказва, че името на местността Попови ливади (Папаз чаир) се свързва със съдбата на родолюбив свещеник, който живял по времето на турското иго и се укривал от османлиите между върховете Ореляк и Свещник.

С времето хората започнали да наричат местността Попови ливади.

Адрес: гр. Гоце Делчев 2900, Област Благоевград

ул. „Скопие“ № 2

тел.: 0887  198 612

dl_gdelchev@abv.bg

https://dgs-gotse-delchev.uzdp.bg