В хармония с природата

Заповеди

Прекратявам открития със Заповед №РД-07-1191/05.12.2023 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имотОДОБРЯВАМ:

 

КИРИЛ ВЪТЕВ                                                                        

МИНИСТЪР

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ     

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-07-201/ 05,04.2024 г.

гр. Благоевград

          

На основание чл. 172, ал.1, т.2, т.9, т.10 и т.15  и ал. 3 от Закона за горите, във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и писмо с изх. №70-5320/16.02.2024 г. на министъра на земеделието и храните за допуснат пропуск по отношение изпълнение изискването на чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Прекратявам открития със Заповед №РД-07-1191/05.12.2023 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

- сграда с идентификатор 02676.191.1706.1, със застроена площ от 63,00 кв.м, на два етажа, с предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1706, находящ се в м. „Борова ливада“, землище на гр. Банско, област Благоевград и

- съоръжение – рибарник, състоящ се от 7 басейна, с площ от 616,00 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1705, в м. „Борова ливада“, землище на гр. Банско, област Благоевград.

 

Мотиви за прекратяване на търга: Условията на търга са публикувани само в един национален ежедневник, което е съществено нарушение на административнопроизводствените правила при провеждане на тръжната процедура.

Нарушението не може да бъде преодоляно и правно релевирано с последващи действия на тръжната комисия по провеждането на търга.

2. Да се възстанови таксата за закупена тръжна документация, в размер на 20 (двадесет) лева, както и внесения депозит за участие в търга, в размер на 50 (петдесет) лева по посочена от вносителя банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

3. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването и.

4. Екземпляр от настоящата заповед след одобряването и от министъра на земеделието и храните да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ваня Каменова – вр.и.д. зам.-директор на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград

 

ПОДПИС:……………………...

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЧАМБОВ

ДИРЕКТОР

НА „ЮЗДП“ ДП, БЛАГОЕВГРАД

     

ГК

З А П О В Е Д