В хармония с природата

Пресинформации

Започнаха обичайните за всяка година съвещания по стопанисване на горитеПървото от ежегодните съвещания по стопанисване на горите за служители от териториалните поделения на ЮЗДП по поречието на р. Струма  беше проведено в ТП „ДГС Симитли“.

Целта му е да опресни знанията и да помогне за получаването на нови такива на лесовъдите преди започването на кампанията по маркиране на лесосечния фонд на Предприятието за 2025 година. Бяха обсъдени въпроси по прилаганите лесовъдски системи и видовете сечи за стопанисването на различните видове гори, както и такива, свързани с начина на маркиране и транспортиране на вече добитата дървесина до временните складове, изграждането на постоянни и временни пътища за извоз на насажденията и определяне на основните лесовъдски показатели на гората. Съвещанието беше открито от заместник-директора на ЮЗДП инж. Ваня Каменова и протече под ръководството на д-р инж. Георги Гогушев, заместник-директор на РДГ – Благоевград. В срещата взеха участие експерти на ЮЗДП, РДГ – Благоевград, Лесозащитна станция – София, Горска семеконтролна станция – София, служители на териториалните поделения на ЮЗДП, както и лесовъди от Община Благоевград. Предстои провеждането на такива съвещания на територията на поделенията в Места, Трън и София.