В хармония с природата

Пресинформации

Югозападното държавно предприятие е първото в страната, което маркира зарибителния материал, предвиден за разселванеПо време на последното от ежегодните ловностопански мероприятия на територията на ЮЗДП беше приложен методът за маркиране на 20% (1500 бр.) от зарибителния материал, предвиден за разселване.

Това се прави с цел да се прецени успеваемостта на зарибяването, като най-късно до края на 2023 г. ще бъдат направени контролни улови (чрез електроулов), при които да се отчете броя на установените маркирани екземпляри. Според получените резултати се изчислява оцеляемостта и нарастването на отделните индивиди балканска пъстърва. Маркирането беше извършено в района на планината Витоша, на чиято територия попада ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тъй като нивата на реките там не са от най-пълноводните в страната, за разлика от Рило-Родопския масив, където оцеляемостта на рибките може да бъде компроментирана. Маркирането се осъществи от ихтиолози от Националния природонаучен музей в София. Това става с оцветени еластомерни маркери и се състои в подкожно инжектиране на флуоресцентен еластомер. Маркирането се извърши еднократно в условията на рибовъдното стопанство „Тошков чарк“, преди транспортирането на рибките до местата за зарибяване. Ако резултатите са добри, се предвижда методиката да бъде приложена и в други поделения на ЮЗДП през следващите години.

През изминалите 2 седмици, след спирането на поройните дъждове и успокояването на реките, протече кампанията по зарибяване на територията на 22 горски и ловни стопанства в обхвата на ЮЗДП. И тази година традиционното зарибяване премина успешно и ЮЗДП отново допринесе за запазването и съхранението на балканската пъстърва - един от ценните видове в българската фауна.