В хармония с природата

Пресинформации

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА, 

 

Изх. № 20-00-30/16.09.2022г.

Гр. Благоевград

 

ДО

СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГОЗАПАД /СДДПЮ/

„БУЛПРОФОР“ – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“

Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА“

„ФОРЕСТ БГ“ – Браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор на България

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЕЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ“

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

„СВИЛОЦЕЛ“ АД

"КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД

Сдружение с нестопанска цел „БЕЛАСИЦА – ОГРАЖДЕН“

"МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД

„МЕБЕЛФАБ“ АД

"СУНА - 2" ООД

"ВЕНЦИ-2003" ЕООД

"ВАСКОС" ЕООД

"ЕГРОЛЕС"ЕООД

„КЕДЪР ЛЕС“ ЕООД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

 

          Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 29.09.2022 г. от 11,00 ч. в залата на ЦУ на ЮЗДП ДП гр. Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18  ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на ЮЗДП ДП гр. Благоевград през 2023 г.

 

Консултацията се провежда с ръководството на Югозападно държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане на предстоящите начини на възлагане и продажба на количествата дървесина от годишния план за ползване на дървесина през 2023г., съгласно регламентираните видове процедури в Наредбата.
  2. Обсъждане на ценовата политика по отношение на дейностите за добив и продажба на дървесина, във връзка предстоящото провеждане на процедури от годишен план за ползване на дървесина през 2023г. 
  3. Дискусия по други въпроси, свързани с политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейности и ползването на дървесина в горски територии – държавна собственост.
  4.  

Моля, до 27.09.2022 г. да потвърдите на електронен адрес: polzvane@uzdp.bg участие в предстоящата консултация.

След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на Министерство на земеделието, ИАГ и ЮЗДП ДП гр. Благоевград.

 

С уважение,

 

ИНЖ. ДАМЯН ДАМЯНОВ

Директор на „ЮЗДП“ ДП Благоевград