В хармония с природата

Пресинформации

Програма за Седмица на гората 

СТРУКТУРА

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА

1.

ЮЗДП

 • Почистване на минерализована ивицa в обхвата на ТП „ДГС Разлог“; С участието на служители на ЮЗДП, медии;
 • Горска педагогика в училища на територията на община Благоевград.

 

Лица за контакт:

инж. Вера Станишева - 0887989859

Ирина Жерева - 0878544225

01-07.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ДЛС АРАМЛИЕЦ

 • Почистване на горските територии, както и туристическата инфраструктура, попадаща в Защитена местност „Арамлиец“. С участието на служители на ТП „ДГС Арамлиец“;

 

Лице за контакт:

инж. Александър Стойчев – 0894787671

 

01-07.04.

3.

ДГС БЕЛИЦА

 • Почистване на горски територии с участието на служители и доброволци.

 

Лице за контакт:

инж. Иван Грънчаров – 0883404197

 

01-07.04.

4.

ДГС БЕЛОВО

 • Горски празник с децата от ДГ „Щурче“, гр. Белово;
 • Прореждане на орехова градина и почистване на алеи в Горски разсадник „Топлата вода“;
 • Засаждане на декоративни дървета в градския парк на гр. Белово;
 • Тържествено честване на Седмицата на гората.

 

Лице за контакт:

инж. Ангел Кузманов - 0882669930

01.04.

 

02.04.

 

03.04.

 

 

04.04.

 

 

05.04.

5.

ДГС БЛАГОЕВГРАД

 • Залесяване  в района на алеята за парк Бачиново – с децата от детска градина №5 –Благоевград, организирани мероприятия с игри и забавления със съорганизатори и  гости от ЮЗДП ДП Благоевград и РДГ Благоевград
 • Пред сградата на ДГС Благоевград на ул. «Зора « 18 безвъзмездно ще бъдат предоставени на жителите и гостите на гр. Благоевград -  семенищни фиданки от следните дървесни видове:    
 • Дървесен вид:                                
 • Туя източна – 150 броя;
 • Питомен кестен 100 броя;
 • Червен дъб – 100 броя;                       
 • Лавровишня – 50 броя;                      
 • Птиче грозде – 50 броя;
 •  Люляк – 50 броя;
 • Почистване в района на мемориал „Кръста“  и реставриране на табелата към информационен център – подмяна и лакиране на рамките на информационните табели.
 • Почистване и залесяване в двора на горско стопанство Благоевград.

 

Лице за контакт:

Нина Марянска – 0888621242

 

02.04.

 

 

 

 

 

 

03.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.

 

 

 

 

 

05.04.

6.

ДГС БРЕЗНИК

 • Залесяване с участие на ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, в двора на училището;
 • Залесяване с участие на деца от ДГ „Брезица“, гр. Брезник, в двора на детската градина;
 • Почистване и подрязване на дървета и храсти в двора на административната сграда на ТП „ДГС Брезник“ и около сградата на Ловна хижа „Старият яз“ от служители на стопанството.

 

Лице за контакт:

Петя Стамова – 0885826254

 

01-07.04.

7.

ДЛС ВИТОШКО - СТУДЕНА

 • Възстановяване на туристическа инфраструктура.

 

Лице за контакт:

инж. Мирослав Джупаров – 0888963088

 

01-07.04.

8.

ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • Почистване на горските територии от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в четирите горскостопански участъка в обхвата на стопанството. Акцент ще бъде поставен на териториите в близост до местата за отдих (беседки, чешми и др.), главни пътища, преминаващи през горски територии;
 • Предоставяне на фиданки от горскоплодни дървесни видове за облагородяване на ловни заслони от ловните дружини.

 

Лице за контакти:

инж. Али Дренчев – 0889801424

 

01-07.04.

9.

ДГС ГЪРМЕН

 • Подготвяне на площи за залесяване и залесяване по поречието на река Места с брегоукрепващи дървесни видове - бряст и дъб.
 • Ремонт на хранилки за подхранване на дивеча в района на село Крушево.
 • Почистване на лесопарк "Рая" в землището на село Хвостяне от битови отпадъци и плевелни храсти.

Лице за контакти:

инж. Мустафа Ликов - 0887 85 20 85

 

01-07.04.

10.

ДЛС ДИКЧАН

 • Извършване на дейности по залесяване и попълване на новосъздадени горски култури – с доброволци, ученици и други желаещи -05.04.2024 г.
 • В сградата на ТП „ДЛС Дикчан“ ще се организира изложение, касаещо дейността на                               стопанството, в хода на което ще бъдат представени ловни трофеи, дървесни видове, получени награди през изминал период , снимки от миналото на стопанството и други.
 • Ден на отворените врати – ден, в който ще бъде осигурена възможност за граждани, ученици, ФЛ и ЮЛ да се запознаят с ежедневната дейност на служителите в ТП „ДЛС Дикчан“ с. Сатовча.
 • Организирани посещения на служители на стопанството в няколко детски градини на територията на община Сатовча с цел представяне дейността на  лесовъда и  разнообразието на дивите животни, горско-дървесни и растителни видове в горите, стопанисвани и управлявани от ловното стопанство.

 

Лице за контакти:

инж. Лиляна Влахова - 0885292879

 

01-05.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.

 

 

 

 

 

01-05.04.

11.

ДГС ДОБРИНИЩЕ

 • Мероприятия с ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ – разходка в гората и запознаване с ползите от гората и дейностите на горското стопанство за опазването и за поколянията;
 • Почистване и поддържане на района около параклис „СВ. Св. Козма и Дамян“, гр. Добринище, съвместно със служители на кметството;
 • Мероприятия с ученици от ПЛГТ „Н. Вапцаров“, гр. Банско – запознаване с дейността на ТП „ДГС Добринище“;
 • Залесяване на тополови фиданки, с участието на служители на Община Банско;
 • Екипът на ТП „ДГС Добринище“ възнамерява да представи и запознае децата от НУ „Св. Паисий Хилендарски“, както и децата от ДГ „Здравец“, гр. Банско с „Горичка в количка“.

 

Лице за контакт:

инж. Десислава Атанасова – 0887554946

 

01-07.04.

12.

ДГС ДУПНИЦА

 • Срещи и беседи, относно ползите от гората и значението на лесовъдската професия, популяризиране на дейността и работата на горското стопанство чрез провеждане на образователни игри,презентации, разясняване на правилата при излет за безопасно боравене с огън в гората, съвместно с администрацията, ученици и деца  от ДГ и ОДЗ на територията на Община Дупница, Община Бобошево и Община Бобов дол.

Предвидени са лесокултурни мероприятия по почистване и залесяване в държавна горска територияс участието на деца, доброволци, служители на стопанството и РДГ Кюстендил;

 

Лице за контакти:

Ирена Кирилова - 0896679308

01.04.2024г.- Община Дупница,

02.04.2024г.- Община Бобошево,

03.04.2024г.- Община Бобов дол,

04.04.-07.042024г.-Инициативи по почистване и залесяване на държавни горски територии ,съвместно с участието на деца, доброволци, служители на стопанството и РДГ Кюстендил.

13.

ДГС ЕЛЕШНИЦА

 • Залесяване на площи в ДГТ в землището на с. Черешово, съвместно с деца от ОУ „Братя Миладинови“, с. Железница;
 • Извършване на отглеждане на насаждения без материален добив – прочистка;
 • Почистване на дворното пространство на ТП „ДГС Елешница“;
 • Почистване на основните горски пътища на територията на стопанството.

 

Лице за контакт:

инж. Иван Герин – 0888727957

 

01-07.04

14.

ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

 • Открит урок от горски педагози в училища;
 • Залесяване на площи от ДГТ, съвместно с доброволци от „Еко Тур Консултинг“ ЕООД;
 • Ден на отворените врати в ТП „ДГС Елин Пелин“; безвъзмездно предоставяне на фиданки за залесяване и озеленяване на граждани;
 •  Тържествено отбелязване на Седмицата на гората.

 

Лице за контакт:

инж. Мария Георгиева

0884 106624

 

02.04.

 

03.04.

 

 

04.04.

 

 

 

 

 

05.04.

 

15.

ДГС ЕТРОПОЛЕ

 • В рамките на кампанията ще предостави възможност на желаещи доброволци, партньорски организации, фирми, ученици от СУ „Христо Ясенов“ и др., съвместно със служители от стопанството, на площ от три декара в землището на гр. Етрополе,  да се извършат дейностите –подготовка на площи за залесяване и залесяване.

 

Лице за контакт:

инж. Йордан Йорданов – 0886836791

 

01-07.04

16.

ДГС ЗЕМЕН

 • Посещение на служителите на ДГС Земен в детска градина в село Лобош, община Ковачевци, открит урок под формата на игри, презентация и съвместна изработка на хранилки и къщички за птици;
 • Посещение на служителите на стопанството в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, община Земен, представяне на лесовъдската професия под формата на игри и залесяване в двора на училището;
 • Поход на служителите на ДГС Земен по екопътека „Земенски пролом“.

 

Лице за контакти:

инж. Владислава Владова 0887708624

01-07.04.

17.

ДГС ИХТИМАН

 • Залесяване върху предварително обработена площ от 1 декар с дървесен вид дъб. Залесяването ще се извърши от служители на стопанството и доброволци от Община Ихтиман;
 • Почистване около туристически и религиозни обекти, попадащи в обхвата на стопанството.

 

Лице за контакт:

Радина Василева 0887783877

 

02.04.

 

 

 

 

03.04.

18.

ДГС КАТУНЦИ

 • Срещи с администрацията на кметство с. Катунци и с учителския колектив на основно училище ”Христо Ботев” и детска градина „Еделвайс“.

Чрез занимателни беседи и интерактивни игри децата ще научат повече за лесовъдската професия, за горските екосистеми и процеси, които протичат в тях. Ще се проведат и залесителни мероприятия в зелените площи на училището и около читалището. Акцентът ще е насочен в това как се създава гора, как се отглежда и какви грижи изисква тя. Необходимите фиданки за залесяването ще бъдат подсигурени от стопанството като всички служители ще се включат и ще вземат участие в настоящите мероприятия.

 

Лице за контакт:

инж. Надя Захова - 0878773379

 

 

01-07.04.

19.

ДГС КРЕСНА

 • Почистване и облагородяване на двора на административната сграда на стопанството, засаждане на дръвчета, както и ремонтиране на беседката за отдих и съществуващите пейки и маси. 90 години!

 

Лице за контакт:

инж. Ваня Мицова -          0887 686800   

01-07.04.

20.

ДГС МЕСТА

 • Почистване на двора на стопанството и облагородяване на зелените площи;
 • Почистване и отглеждане в насаждение с питомен кестен;
 • Почистване на централен горски път от село Осеново до м.Вищерица и районите на природните забележителности, попадащи на територията на ТП „ДГС Места“, съвместно с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Места;
 • Изграждане на полезащитен горски пояс с топола на пътя гр. Банско – с. Баня, съвместно с Община Банско и ТП „ДГС Добринище“.

 

Лице за контакт:

инж. Милена Петрова - 0888696924

 

01-07.04.

21.

ДГС НЕВЕСТИНО

 • Групово почистване на природни забележителности  на територията на ТП „ДГС Невестино“ /тиймбилдинг/ Място - вековно дърво „Маргитина дъбица“ – с. Тишаново, общ. Невестино;
 •  Горска педагогика – обучение във формата на беседа и тематични игри с ученици и училищни педагози от ОУ „Хр. Ботев“ – с. Невестино;
 • Трудов ден в горски разсадник при ТП ДГС Невестино;
 • Засаждане на пикирани храстови видове /туя/, произведени в разсадника на ТП ДГС Невестино в зелените паркови площи на територията на община Невестино;
 • Основно пролетно почистване на зелените и дворни прилежащи площи към административната сграда на ТП ДГС Невестино.

 

Лице за контакт:

инж. Диана Стоицова – 0888149229

 

01.04.

 

 

 

 

 

02.04.

 

 

 

03.04.

 

04.04.

 

 

 

 

 

05.04.

22.

ДГС ОСОГОВО

 • Провеждане на мероприятие по горска педагогика на тема: „Гората като икономически, социален, екологичен и средообразуващ фактор“ с деца от седми клас;
 • Почистване на горски територии с деца от шести и седми клас.

 

Лице за контакт:

инж. Васил Пиров - 0882289087

 

01-07.04.

23.

ДГС ПЕТРИЧ

 • Съвместно със служители на ДПП „Беласица“, с. Коларово ще бъде извършено почистване на веломаршрут „Алея на здравето“ на територията на планина Беласица, както и почистване около административните сгради на стопанството в гр. Петрич и с. Първомай.

 

Лице за контакт:

инж. Стоян Дъгалов – 0878445759

 

01-07.04.

24.

ДГС ПИРДОП

 • занимания на открито с деца от детските градини на гр. Пирдоп, гр. Копривщица и с. Чавдар;
 • занимания на открито с ученици от началните и основните училища на гр. Пирдоп, гр. Копривщица, с. Челопеч  и с. Чавдар;
 • дни на отворени врати в разсадник „Манджерин”, през които  граждани, ученици и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с цялостният производствен процес по отглеждане на фиданки за залесяване, както и да получат фиданки и указания за засаждането им;
 • Съвместни инициативи с Община Челопеч, свързани със залесяване на свободни площи;

 

Лице за контакт:

инж. Надя Недкова - 0887582147

 

01-07.04.

25.

ДГС РАДОМИР

 • Залесяване в партньорство с Клуб „Олимпиец“, който отбелязва 20 години от създаването си; Създаването на така наречената „Олимпийска гора“;

 

Лице за контакт:

инж. Кристиян Владимиров - 0895750739

 

28.03.

 

26.

ДГС РАЗЛОГ

 • Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Симеон Петеларов - първият лесовъд -залесител на опороения и оголен хребет „Голак”.
 • След провеждане на информационна кампания служители на ТП „ДГС Разлог“ заедно с ученици ще участват в залесителни мероприятия.
 • Културно-исторически и природо-опознавателен преход по определен маршрут.

 

Лице за контакт:

инж. Костадин Касапов - 0889270021

 

03-09.04.

27.

ДГС САМОКОВ

 • Отдаване на почит и признателност пред паметната плоча за извършените технико-укрепителни мероприятия във водосбора на яз. „Искър“, в знак на благодарност към всички участвали лесовъди и горски служители дали своя принос в укрепване на опороените терени.
 • Популяризиране на дейността на ТП ДГС – Самоков чрез местната кабелна телевизия, с цел повишаване на обществената информация за голямото значение на българската гора за бъдещето на хората и необходимостта от опазване на това голямо богатство.
 • Участие на служителите от ДГС – Самоков в залесителна кампания в урбанизирани територии на гр.Самоков /училища и детски градини/.
 • Почистване на горски територии  с участието на служители на стопанството съвместно с граждани и доброволчески организации.
 • Конкурс за детско творчество на тема „Хубава си моя горо“.

 

Лице за контакт:

инж. Антоанета Гергинова - 0888607965

 

01-07.04.

28.

ДГС САНДАНСКИ

 • Залесяване в двора на стопанството с ученици от ОУ, провеждане на беседа за опазване на горите;
 • Почистване на района на ГР „Манастирчето“.

 

Лице за контакт:

Георги Харизанов - 0886859147

 

01-07.04.

29.

ДГС СИМИТЛИ

 • Откриване Седмицата на гората. Участват бивши и настоящи служители на стопанството;
 • Попълване на горски култури, създадени върху опожарени територии  в района на  местността „Чонков рид“ - землище на с. Мечкул. Участват служители от ТП „ДГС Симитли“;
 • Изнасяне на беседа във връзка с начина на производството на фиданки и тяхното залесяване. Запознаване с дървесни и храстови видове, разпространени на територията на стопанството. Участват  деца от местните училища и детски градини;
 • Почистване и облагородяване на  дворното пространство на административната сграда на стопанството. Обновяване чешмата в двора на сградата. Участват служители от ТП „ДГС Симитли“.

 

Лице за контакт:

инж. Илонка Двоячка - 0889916418

 

01.04.

 

 

 

02.04.

 

 

 

 

03.04.

 

 

 

 

 

 

04.04.

30.

ДГС СОФИЯ

 • Залесяване на нови площи с доброволци;
 • Попълване на горски култури с доброволци;
 • Разчистване на алеи от паднали дървета;
 • Провеждане на обучения по горска педагогика с деца.

 

Лице за контакт:

Радостина Бялкова – 0887622160

 

01-07.04.

31.

ДГС СТРУМЯНИ

 • Служителите на ДГС Струмяни съвместно с доброволци ще извършат ограждане на новосъздадена култура от Полски бряст, попадаща в подотдел 104-3, землище на село Микрево. Ще бъдат събрани и битови отпадъци в района около културата.

 

Лице за контакт:

инж. Симеон Ризов - 0890526027

 

01-07.04.

32.

ДГС ТЕТЕВЕН

 • Откриване на Седмицата на гората от служителите в стопанството с почистване на зелените площи около административната сграда на бившето “ДГС Рибарица“;
 •        -  Залесяване от служители съвместно с ученици от НПГГСД“ Сава Младенов“ и доброволци  в местността „ Козница“, землище гр. Тетевен;
 • Среща  с бивши служители на горите.

 

Лице за контакт:

инж. Лазаринка Врабевска – 0888393757

 

01.04.

 

 

04.04.

 

 

 

 

05.04.

06.04.

06-07.04

33.

ДГС ТРЪН

 • Почистване на горски територии и туристическа инфраструктура.

 

Лице за контакт:

Радмила Джерекарова - 0885826239

 

01-07.04.

34.

ДГС ЯКОРУДА

 • Откриване;
 • ТП „ДГС Якоруда“ обявява фотоконкурс на тема „Гората е живот и споделена отговорност“;
 • почистване на площи за залесяване;
 • залесяване с фиданки с ученици от община  Якоруда;
 • Почистване на пътека, водеща до  водопад „Честненско усое“;
 • Закриване на кампанията.

 

Лице за контакт:

Сибел Грашкина - 0885 841 405

 

01.04.

 

 

02.04.

02-04.

05.04.

35.

ДЛС ИСКЪР

 • Срещи с ученици от училища на територията на стопанството.

 

Лице за контакт:

Ренета Кенанова - 0876119666

01-07.04.

36.

ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

 • Провеждане на беседи в детските градини в гр. Рила, гр. Кочериново и с. Бараково, свързани с производството на фиданки и тяхното залесяване.

 

Лице за контакт:

Антоанета Филипова – 0885296082

 

01-07.04.

37.

ДГС СЛИВНИЦА

 • Мероприятия по горска педагогика и засаждане на дървета в двора на детски градини;
 • Попълване на култури с доброволци.

 

Лице за контакт:

инж. Биляна Благоева - 0889206782

01-07.04.

38.

ДГС КЮСТЕНДИЛ

 • Залесяване с деца, ученици, доброволци в обекти на територята на стопанството.
 • Почвоподготовка и залесяване с настоящи и бивши служители на стопанството.
 • Залесяване на територията на община Кюстендил в рамките на „Кюстендилска пролет“ – празник на града.
 • Съвместни дейности с туристическо дружество „Осогово“ за подобряване състоянието на туристическите маршрути до Пещерата на Свети Иван Рилски в село Гърбино и до „Скакавишки водопад“.

 

Лице за контакт:

инж. Ася Миленкова - 0887198794

 

01-07.04

39.

ДЛС КРИЧИМ

 •  „Деца сред природата“ – урок на открито на деца от местно училище и местна детска градина за растенията и животните в парка и гората и разходка в парка и гората на стопанството, с включена беседа. Залесяване на декоративни дървесни и храстови видове.
 • „Ден на отворените врати“ – посрещане на туристи и обиколка на два от туристическите маршрути в ТП „ДЛС Кричим“.
 • „ Аз обичам да рисувам“ – детски рисунки с помощта на природни материали осигурени от ТП „ДЛС Кричим“
 • „Да работим сред природата“ – почистване на парка от служителите в ТП „ДЛС Кричим“ и залесяване на парка, гората и площи около административната сграда.

 

Лице за контакт:

Ирина Благоева - 088 3517288

 

02.04.

 

 

 

 

 

 

03.04.

 

 

 

04.04.

 

 

05.04.