В хармония с природата

Обявления

v На основание Решение №РД49-172/29.05.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаванеОБЯВЛЕНИЕ

         

          На основание Решение №РД49-172/29.05.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр.Благоевград, в териториалния обхват на дейност на „Държавно горско стопанство Трън“.

Предмет на търга: Един обект, представляващ 5 (пет) броя сгради – частна държавна собственост,  намиращи се в област Перник, община Трън, гр. Трън, разсадник „Блато“, както следва:

1. Сграда с идентификатор 73273.260.10.1, с функционално предназначение Жилищна сграда-многофамилна, брой етажи 1, застроена площ 94 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-255750-14.03.2024 г. на СГКК – гр. Перник;

2. Сграда с идентификатор 73273.260.10.2, с функционално предназначение Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 59 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-255753-14.03.2024 г. на СГКК – гр. Перник;

3. Сграда с идентификатор 73273.260.10.3, с функционално предназначение Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 93 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-255775-14.03.2024 г. на СГКК – гр. Перник;

4. Сграда с идентификатор 73273.260.10.4, с функционално предназначение Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 58 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-255782-14.03.2024 г. на СГКК – гр. Перник;

5. Сграда с идентификатор 73273.260.10.5, с функционално предназначение Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 330 кв.м., съгласно скица на сграда № 15-255786-14.03.2024 г. на СГКК – гр. Перник.

Сградите са построени в поземлен имот с идентификатор 73273.260.10 – частна държавна собственост, горска територия, гр. Трън, общ. Трън, област Перник, съгласно скица на поземления имот №15-18522-09.01.2024 г. на СГКК – гр. Перник, който не е предмет на настоящата процедура.

За сградите и имота е съставен Акт за частна държавна собственост №4590/10.04.2023 г., утвърден от областния управител на област Перник.

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

          Началната тръжна цена е общо в размер на 44 929 (четиридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и девет) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, изготвена на 30.01.2024 г. от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009 г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

          Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима на каса или по банкова сметка на ТП „ДГС Трън“,

IBAN: BG02 CECB 9790 10F4 3329 00.

          Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на ТП „ДГС Трън“, с адрес: гр. Трън 2460, ул.„Яким Тошков“ №10.

          Депозитът за участие в търга в размер на 500,00 (петстотин) лева, вносим по банков път по банковата сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград с IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC:BPBIBGSF

„Юробанк България“ АД

          Заявление за участие в търга заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Трън“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Трън 2460, ул. „Яким Тошков“ №10.

          Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на териториално поделение „Държавно горско стопанство Трън“.

          Търгът ще се проведе на 11.07.2024г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Трън“ с адрес: гр. Трън 2460, обл. Перник, ул.„Яким Тошков“ №10.

          10.1. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, се насрочва повторен търг.

10.2. Повторен търг да се проведе на 01.08.2024г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Трън“ с адрес: гр. Трън 2460, обл. Перник, ул.„Яким Тошков“ №10. Закупуване на документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден, в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „Държавно горско стопанство Трън“

10.3. Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които отговарят на тръжните условия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ