В хармония с природата

Обявления

На основание заповед № РД-49-355/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имотОБЯВЛЕНИЕ

 

     На основание заповед № РД-49-355/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство София“ (ТП „ДГС София“).

     Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1070, с адрес гр. София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади – изток, кв. 59, с площ 1712 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съгласно Скица на поземлен имот № 15-839949-29.07.2021 г. на СГКК – гр. София и Акт за частна държавна собственост № 10314/16.10.2019 г.

Началната тръжна цена е 812 000,00 (осемстотин и дванадесет хиляди) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100090/14.12.2009 г. от „Камарата на независимите оценители в България“.

  • за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима по банкова сметка IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД.

      Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на Централното управление (ЦУ) на ЮЗДП.

Депозитът за участие в търга е в размер на 12 180,00 (дванадесет хиляди сто и осемдесет) лева, вносим по банков път, по сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

      Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ЦУ на ЮЗДП всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на ТП „ДГС София“.

      Търгът ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ЦУ на ЮЗДП с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18.

      При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 27.10.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ЦУ на ЮЗДП с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18.

      Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.