В хармония с природата

Обявления

На основание заповед № РД-07-928/05.10.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, оОБЯВЛЕНИЕ

         

    На основание заповед № РД-07-928/05.10.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот в сграда с идентификатор 03592.502.842.1 – частна държавна собственост (ЧДС) и част от поземлен имот – публична държавна собственост, с идентификатор 03592.502.842, които не са горска територия, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Белово“ (ТП „ДГС Белово”).

Предмет на търга: Първи етаж от сграда с идентификатор 03592.502.842.1, представляващ кухня и столова със застроена площ 294 кв. м по Акт за частна държавна собственост № 5334/03.01.2008 г. и 316 кв. м, съгласно скица № 15-396932-17.05.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик и прилежаща площ пред сградата в размер на 20 кв. м., част от поземлен имот с идентификатор 03592.502.842 – публична държавна собственост, съгласно АПДС 5333/03.01.2008 г. и скица № 15-965614-01.09.2021 г. на СГКК – гр. Пазарджик, находящ се в гр. Белово, бул. „Юндола“ № 20, общ. Белово, обл. Пазарджик.

     Началната тръжна месечна цена е в размер на 617,00 (шестстотин и седемнадесет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Белово” или по банков път, по сметка: IBAN: BG26UBBS 80021051530230, BIC: UBBSBGSF, банка ОББ, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. „Юндола” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Белово” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Белово”.

   Търгът ще се проведе на 21.12.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. „Юндола” № 20.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 17.01.2021 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.