В хармония с природата

Обявления

На основание заповед № РД-07-777/25.08.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. БлагоевградОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-07-777/25.08.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот, помещение в сграда с идентификатор 65334.300.2230.1 – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански” /ТП „ДГС Сандански”/.   

     Предмет на търга: Помещение – офис под № 103, със застроена площ 32,50 кв. м, находящо се на първи етаж от блок № 1, намиращо се в сграда с идентификатор 65334.300.2230.1, със застроена площ 556 кв. м., брой етажи 7 (седем), с предназначение на обекта – хотел, с адрес: гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Първи май“ № 25, бл. 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2230 по КККР на гр. Сандански, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, площ 2 246 кв. м., съгласно скици № 15-625707-11.06.2021 г. и № 15-625702-11.06.2021 г. на СГКК – гр. Благоевград.

    Началната месечна наемна цена е в размер на 160,00 (сто и шестдесет лева и нула стотинки) без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100090/14.12.2009 г. от „Камарата на независимите оценители в България“.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Сандански” или по банков път, по сметка: IBAN BG 58IABG 7648 1050 1970 03, BIC – IABGBGSF, при „Интернешънал Асет банк” АД, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

     Закупуване на тръжна документация в деловодството на ТП „ДГС Сандански”, с адрес: гр. Сандански , ул. „Христо Ботев” № 35, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Сандански” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Сандански”.

    Търгът ще се проведе на 17.12.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Сандаски”, с адрес: гр. Сандански, ул. „Христо Ботев” № 35.

    В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 13.01.2022 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.