В хармония с природата

Обявления

На основание решение №РД49-4/08.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

    На основание решение №РД49-4/08.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

Предмет на търга:

Поземлен имот с идентификатор 46067.2.178, находящ се в с. Маджаре, община Самоков, област София, с площ от 3384 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 15285.16.3, 15285.16.2, 46067.1.373, 46067.1.374, 46067.2.270, 46067.2.177, 46067.2.179, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 46067.2.178.1, със застроена площ от 339 кв.м, брой етажи: 1; предназначение: складова база, склад, съгласно скица №15-59326/25.01.2019г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

За имота е съставен акт за частна държавна собственост №4838/09.05.2013г., утвърден от областния управител на Софийска област.

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

     Началната тръжна цена на поземления имот и сградата общо е в размер на 330 000 (триста и тридесет хиляди) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, изготвена на 03.11.2023г. от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100, 00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе по следната банкова сметка на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“:

IBAN: BG24 CECB 9790 10D3 1737 00

BIC: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД, клон Самоков.

     Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването и, в деловодството на административната сграда на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“ с адрес: гр. Самоков, Софийска област, бул. „Софийско шосе“ №20.

     Депозитът за участие в търга е в размер на 2000,00 (две хиляди) лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград:

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC: BPBIBGSF

„Юробанк България“ АД

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозира в деловодството на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“ с адрес: гр. Самоков, Софийска област, бул. „Софийско шосе“ №20, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“.

    Търгът ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“ с адрес: гр. Самоков, Софийска област, бул. „Софийско шосе“ №20.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 13.03.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“ с адрес: гр. Самоков, Софийска област, бул. „Софийско шосе“ №20. Закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден, в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“.