В хармония с природата

Обявления

На основание решение №РД49-14/18.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имотОБЯВЛЕНИЕ

         

    На основание решение №РД49-14/18.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

Предмет на търга:

1. Сграда с идентификатор 04234.6074.46.1, област София, община Столична, с. Бистрица, район Панчарево, ж.к. хотел Ведра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.12.2023г., функционално предназначение – хотел, брой етажи: 1, застроена площ – 22 кв. м, съгласно скица на сграда №15-1288002/05.12.2023г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. София (СГКК – гр. София).

2. Сграда с идентификатор 04234.6074.46.2, област София, община Столична, с. Бистрица, район Пачарево, почивна база Ведра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.12.2023г., функционално предназначение – курортна, туристическа сграда, брой етажи: 4, застроена площ - 305 кв.м, съгласно скица на сграда №15-1288001/05.12.2023г., издадена от СГКК – гр. София;

3. Сграда с идентификатор 04234.6074.46.3, област София, община Столична, с. Бистрица, район Панчарево, ж.к. хотел Ведра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.12.2023г., функционално предназначение – хотел, брой етажи -2, застроена площ – 8 кв.м, съгласно скица на сграда №15-1288003/05.12.2023г., издадена от СГКК – гр. София;

4. Сграда с идентификатор 04234.6074.46.4, област София (столица), община Столична, с. Бистрица, район Панчарево, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.12.2023г., функционално предназначение – друг вид обществена сграда, брой етажи: 1, застроена площ - 61 кв.м, съгласно скица на сграда №15-1288004/05.12.2023г., издадена от СГКК – гр. София;

5. Сграда с идентификатор 04234.6074.46.5, област София (столица), община Столична, с. Бистрица, район Панчарево, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.12.2023г., функционално предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи - 1, застроена площ - 14 кв.м, съгласно скица на сграда №15-1288005/05.12.2023г., издадена от СГКК – гр. София.

Сградите са построени върху поземлен имот с идентификатор 04234.6074.46, област София (столица), община Столична, с. Бистрица, район Панчарево, вид собственост: общинска публична, вид територия: защитена, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна горска площ, в управление на Столична община, район Панчарево.

Предмет на търга са петте сгради, без поземления имот, в който се намират.

За имота е съставен акт за частна държавна собственост №09057/29.02.2016г., утвърден от областния управител на област София – град с вписване от 14.10.2023г. на основание Заповед №РД41-9/31.03.2023г., съгласно която министърът на земеделието отнема правото на управление върху имота от почивна база „Ведра“ – Витоша и го предоставя за управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

     Началната тръжна цена за продажба на петте сгради общо е в размер на 1 048 200 (един милион четиридесет и осем хиляди и двеста) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, изготвена на 15.11.2023г. от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009г., от „Камарата на независимите оценители в България”.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100, 00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе по следната банкова сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград:

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC: BGBIBGSF

„ЮРОБАНК България“ АД

     Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването и, в деловодството на административната сграда на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ №18.

     Депозитът за участие в търга е в размер на 10 482,00 (десет хиляди четиристотин осемдесет и два) лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград:

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC: BGBIBGSF

„ЮРОБАНК България“ АД

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозира в деловодството на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ №18, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

    Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ №18.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 21.03.2024 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ №18. Закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден, в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.