В хармония с природата

Обявления

На основание решение №РД49-1/03.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –ОБЯВЛЕНИЕ

         

    На основание решение №РД49-1/03.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

Предмет на търга:

Поземлен имот с идентификатор 62579.501.190, находящ се в с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, с площ от 764 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 62579.501.191, 62579.501.571, 62579.501.570, 62579.501.189, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 62579.501.190.1, с площ от 118 кв.м, брой надземни етажи: 2, брой подземни етажи: няма данни; предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, съгласно скица на поземлен имот №15-31684/15.01.2020г. и скица на сграда №15-31704/15.01.2020г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч. За имота е съставен акт за частна държавна собственост №2794/21.10.2013г., утвърден от областния управител на област Ловеч.

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

     Началната тръжна цена на поземления имот и сградата общо е в размер на 126 500 (сто двадесет и шест хиляди и петстотин) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, изготвена на 19.10.2023г. от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100, 00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе по следната банкова сметка на ТП „ДГС Тетевен“:

IBAN: BG28 CECB 9790 10E6 0432 00

BIC: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД, клон Тетевен.

     Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването и, в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11.

     Депозитът за участие в търга е в размер на 1265,00 (хиляда двеста шестдесет и пет) лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград:

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC:BPBIBGSF

„Юробанк България“ АД

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозира в деловодството на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

 

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Тетевен“.

    Търгът ще се проведе на 12.02.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 05.03.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11. Закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършват от 08:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден, в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Тетевен“.