В хармония с природата

Обявления

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ОБЯВЯВА: Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, както следва:„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС и в изпълнение на Решение № РД 49-461/23.10.2023 г. на министъра на земеделието и храните,

ОБЯВЯВА:

1. Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност „Помп. ст-я Струмско“, вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв. м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, а именно:

-   Сграда с идентификатор 04279.91.7.1, със застроена площ от 82 кв.м, на 1 етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация;

-   Сграда с идентификатор 04279.91.7.2, със застроена площ от 29 кв.м, на 1 етаж, предназначение: сграда за енергопроизводство;

-   Сграда с идентификатор 04279.91.7.3, със застроена площ от 49 кв.м, на 1 етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация,

съгласно скица №15-498049-13.05.2021 г. на СГКК – гр. Благоевград, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу прихващане на част от задължение за плащане (прехвърляне право на собственост срещу дълг) №42, том I, рег. №696, дело №42 от 14.04.2021 г. на нотариус Катерина Тамбураджиева с район на действие Районен съд Благоевград и акт за частна държавна собственост №4076/01.06.2021 г., утвърден от областен управител на област Благоевград,

ведно с машини и съоръжения, находящи се в имота.

2. Търгът ще се проведе на 28.11.2023 г. от 13:00 часа в административната сграда на „ЮЦДП”, с адрес: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, ет. 4, заседателна зала.

3. Началната тръжна цена на недвижимия имот е в размер на 87 046,00 (осемдесет и седем хиляди и четиридесет и шест) лева, без ДДС.

4. Тръжна документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в срок до 27.11.2023 г. срещу сумата от 100,00 (сто) лева, платена по банкова сметка на „ЮЦДП”: IBAN BG73DEMI92401000203880 при „Търговска Банка Д“ АД или в касата на „ЮЦДП” на адрес гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, а закупената документация се получава от деловодство на същата сграда.

5. Депозит за участие в търга – 4 400 (четири хиляди и четиристотин) лева, вносим по горепосочената банкова сметка на „ЮЦДП”, в срок до 16:30 ч. на 27.11.2023 г.

6. Заявление за участие в търга се депозира в деловодството на „ЮЦДП” на горепосочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в срок до 27.11.2023 г., като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

7. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч. в срок до 27.11.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на „ЮЦДП”.

Телефон за връзка: 0301/8 10 36 и 0301/8 10 37.

Телефон за връзка за извършване на оглед: 0889533 719 - инж. Георги Станчев.