В хармония с природата

Обявления

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. БЛАГОЕВГРАД обявява конкурс за стипендианти за 2023 г. 

 „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. БЛАГОЕВГРАД обявява конкурс за стипендианти за 2023 г.

 

Стипендия от 300 лв. месечно при среден годишен успех най-малко – „Добър (4.00)“ или 400 лв. месечно при среден годишен успех най-малко – „Много добър (4.50)“, за ученици, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "техник-лесовъд".

 

Настоящият конкурс се обявява в изпълнение и съгласно решение № 4283 / 09.06.2023 г. на Управителния съвет на ЮЗДП ДП.

Директорът на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград ще подпише договори за отпускане на стипендии с не повече от 2 /двама/ кандидати, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "техник-лесовъд" в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Банско.

В случай, че кандидатите за стипендия са повече от разрешения брой стипендианти, при равни други условия предимство има кандидатът с по-висок среден годишен успех.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да бъдат ученици от 8-ми до 12-ти клас, обучаващи се в дневна форма за придобиване на ОКС „техник-лесовъд” в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Банско, със следните специалности: „Горско стопанство и дърводобив” и „Горско и ловно стопанство”.

3. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор на стипендианти за ЮЗДП ДП или с членове на Управителния съвет на ЮЗДП ДП.

4. Лице, което е било стипендиант на ЮЗДП ДП, няма право да кандидатства отново за стипендия на ЮЗДП ДП.

Със стипендиантите се сключва типов договор със срок до завършване на образованието. Стипендията се получава за периода, през който сте стипендиант и се изплаща от 8-ми до 12-ти клас за месеците на учебната година.

Стипендиантската програма на ЮЗДП ДП включва още:

- сключване на договор за работа в ТП ДГС/ДЛС от състава на предприятието след успешно дипломиране;

- възможност за производствена практика в годината на завършване на средното образование – 12 клас.

Необходими документи за кандидатстване:

1.  Мотивационно писмо.

2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата – участие в олимпиади, подготвяне на реферати и др.

3. Документ за завършен 8-ми, 9-ти, 10-ти или 11-ти клас на обучението с информация за средния успех на кандидата от обучението му до момента на кандидатстване, както и за обстоятелството, дали кандидата продължава да се обучава в гимназията и в кой клас - удостоверение от Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“.

4. Препоръка от преподавател.

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на ЮЗДП ДП - www.uzdp.bg.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 10.07.2023 г. до 31.07.2023 г. по един от следните начини:

• В деловодството на ЦУ на ЮЗДП ДП, по пощата или по куриер, от 08:00 до 17:00 ч. в работни дни.

• С препоръчано писмо на адрес:

 

  „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

   ул. Зора 18

   Благоевград 2700,

   „Деловодство на ЦУ на ЮЗДП ДП

   относно: "Конкурса за стипендианти на ЮЗДП ДП".

 

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на телефон 0887542916 - инж. Антоанета Дивилска – началник-отдел „СГТДС“ при ЮЗДП ДП.

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на ЮЗДП ДП съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.