В хармония с природата

Конкурси

Кконкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Дебели рид” в района на дейност на ТП „ДГС Симитли“, обособен със Заповед №РД46-1733/16.11.2001 г. на министъра на земеделието и горите. 

заповед

РД48-19/15.04.2024

 

На основание чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД, Заповед №РД46-1733/ 16.11.2001 г. на министъра на земеделието и горите за обособяване на дивечовъден участък (ДУ) „Дебели рид“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Симитли” (ТП „ДГС Симитли“), Заповед №ЗАП-113/07.02.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на ловностопански план на ТП „ДГС Симитли“ и одобрен от министъра на земеделието и храните доклад с рег. индекс  93-2349/15.04.2024 г.,

нареждам:

І. Да се проведе конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Дебели рид” в района  на дейност на ТП „ДГС Симитли“, обособен със Заповед №РД46-1733/16.11.2001 г. на министъра на земеделието и горите.

          ІІ. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗЛОД и предложение с рег. индекс 70-1335/19.03.2024 г. на МЗХ от директора на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград.

          ІІІ. Срок за предоставяне стопанисването на дивеча – 15 години.

          ІV. Цена на документацията за участие в конкурса - конкурсната документация може да бъде получена в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18, всеки работен ден в периода от 17.04.2024 г. до 16.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 30.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 часа. Документацията се получава срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: UBBS BG SF, IBAN: BG 26 UBBS 8888 1000 5703 52, „Обединена българска банка” АД – Благоевград.

V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:

1. Кандидат за участие в конкурса може да бъде лице по чл. 34, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗЛОД, което трябва да отговаря на следните изисквания:

          а) да не е обявено в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

          б) да не е в ликвидация;

          в) да няма просрочени задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

          г) да не е лишено от право да упражнява търговска дейност;

          д) да не е осъдено за банкрут;

          е) да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитирано;

          ж) да има сключен трудов договор със специалист по ловно стопанство с висше лесовъдско образование с не по-малко от три години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на дивеча;

          з) да има сключен трудов договор с най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара ловна площ.

2. В конкурса не може да участва физическо лице или едноличен търговец.

          VІ. Начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в ДУ, определен съгласно „Методика за определяне началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча”, утвърдена със Заповед №РД 49-9 от 27.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Определям начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, под който участниците не могат да слизат, в размер на 22 006,63 лв. (двадесет и две хиляди и шест лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.

VІІ. Конкурсът не включва отдаване под наем на база за ловен туризъм – частна държавна собственост.

VІІІ. Критерии за оценка на предложенията

Комплексната оценка (К) на предложения от кандидата размер на годишна вноска за стопанисване на дивеча да се определя по формулата:

 

                                                  К = А + Сп + Д;

Където:

А – Точките, получени от кандидата за предложения от него размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка.

За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава  по 1 точка. При предложен размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. При посочен размер под началния (минималния) – предложението не се оценява, а кандидатът не се класира.

          Сп – Точките, получени от кандидата за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора.

          Броят на точките за предлаганите от кандидата инвестиции по години се определя, както следва:

Сп = (Сп1+ Сп2 + ........ + Сп5)х0,5 + (Сп6 + .......+Сп10)х0,3 + (Сп11 +..........+Сп15)х0,2

                                                                      1 000

 

където като Сп1 е годишна инвестиция през първата година, Сп2 е годишна инвестиция през втората година и т.н.

Стойностите на показателите А и Сп се изчисляват и участват във формулите без ДДС.

Д – Точките, получени от кандидата за предлагания от него среден годишен брой на планираните работни места за срока на действие на договора.

          Броят на точките за средния годишен брой на планираните работни места се определя, както следва:

Д = (Д1 + Д2 + ………+ Д15) х 10   ,

                                                                   15

където Д1 е броя на планираните за откриване работни места през първата година, Д2 е броя на планираните работни места през втората година и т.н.

Не се присъждат точки за задължителните работни места, които се изискват по чл. 36а, ал. 1, т. 7 от ЗЛОД.

Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка, комисията да извърши класирането като класира на първо място кандидатът, получил повече точки за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора - Сп.

ІХ. Срок за представяне на писмените предложения

1. Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си от     17.04.2024 г. до 16.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 30.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. (чл. 36б, ал. 2 от ЗЛОД). Предложенията се представят в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18.

          2. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Х. Оглед на обекта

          Оглед на обекта да се извършва в присъствието на представител на                                    ТП „ДГС Симитли“ след представяне от кандидата на документ за закупена документация за участие в конкурса всеки работен ден в периода от 17.04.2024 г. до 16.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 30.05.2024 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч.

          ХІ. Място, ден и час за провеждане на конкурса

конкурсът да се проведе на 17 май 2024 г. от 10.00 часа в сградата на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18.

Повторен конкурс да се проведе на същия адрес и час на 31 май 2024 г., в случай, че в първоначално определения срок не постъпи нито едно предложение.

ХІІ. Размер на гаранцията за участие

1. Кандидатите в конкурса да представят гаранция за участие в размер на         22 006,63 лв. (двадесет и две хиляди и шест лева и шестдесет и три стотинки), представляваща една начална годишна вноска за стопанисване на дивеча по т. VІ.

2. Гаранцията за участие да се представя в една от следните форми, по избор на кандидата:

а) парична сума, вносима по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: UBBS BG SF, IBAN: BG 26 UBBS 8888 1000 5703 52, „Обединена българска банка” АД – Благоевград;

б) банкова гаранция.

ХІІІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора

1. Определям гаранция за изпълнение на договора, вносима в полза на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград в размер на 66 019,89 лв. (шестдесет и шест хиляди и деветнадесет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща три начални годишни вноски за стопанисване на дивеча.

 2. Кандидатът, спечелил конкурса, сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова или парична. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уредят в договора за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък.

3. Договор да не се сключва:

а) преди изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на резултатите от класирането;

б) при наличие на подадена жалба срещу заповедта за обявяване на резултатите от класирането – до влизане в сила на решение по нея;

в) до внасяне в полза на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград  на гаранция за изпълнение на договора от страна на кандидата, спечелил конкурса.

ХІV. Заповедта за откриване на процедурата да се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.

ХV. Утвърждавам конкурсна документация, която е неразделна част от настоящата заповед. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ